dnes je 1.10.2023

Input:

100/2014 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR %

č. 100/2014 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR %
SDěLENí
Ministerstva financí
ze dne 19. května 2014,
jímž se určují emisní podmínky pro
Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR %
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) vydává zaknihované státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Variabilního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2014-2020, VAR % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR %
Zkrácený název: SSD-V ČR, VAR %, 20
Pořadové číslo emise: 93.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz k datu emise: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 19. 5. 2014
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 6. 2020
Datum emise: 12. 6. 2014
Datum splatnosti: 12. 12. 2020
Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou sazbou
Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001004311
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva”).
4. Dluhopisy může upsat pouze:
a) fyzická osoba,
b) odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
c) stavovská komora nebo profesní organizace,
d) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem není ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
e) Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
f) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
g) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
h) Česká televize zřízená zákonem č.
Nahrávám...
Nahrávám...