dnes je 22.7.2024

Input:

152/2015 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 - 2026, 1,00 %

č. 152/2015 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 - 2026, 1,00 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 27. března 2015,
jímž se určují emisní podmínky pro
Státní dluhopis České republiky, 2015-2026, 1,00 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2015 - 2026, 1,00 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2015-2026, 1,00 %
Zkrácený název: ČR, 1,00 %, 26
Pořadové číslo emise: 95.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Emisní kurz: určen aukcí
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
24. 6. 2015
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
27. 5. 2026
Datum emise: 26. 6. 2015
Datum splatnosti: 26. 6. 2026
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 1,00 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001004469
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000703137
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000703145
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000703152
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000703160
Kupón č.  4 - ISIN: CZ0000703178
Kupón č.  5 - ISIN: CZ0000703186
Kupón č.  6 - ISIN: CZ0000703194
Kupón č.  7 - ISIN: CZ0000703202
Kupón č.  8 - ISIN: CZ0000703210
Kupón č.  9 - ISIN: CZ0000703228
Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000703236
Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000703244
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”) a osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem. Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 27. 5. počínaje rokem 2016. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za
Nahrávám...
Nahrávám...