dnes je 22.7.2024

Input:

154/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 154/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 6, § 12 odst. 9, § 13 odst. 8, § 14 odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 38d odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb., vyhlášky č. 158/2017 Sb., vyhlášky č. 72/2019 Sb., vyhlášky č. 40/2020 Sb. a vyhlášky č. 330/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
2. V § 3 odst. 2 písm. b) a v § 10 odst. 2 písm. f) se slova „o odpadech” nahrazují slovy „o výrobcích s ukončenou životností”.
3. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a o údaje o silničním vozidle”.
4. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova „vložením údajů obsažených v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, jedná-li se o technické údaje o silničním vozidle,” nahrazují slovy „ručním vepsáním údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle písmen a) až d),”.
5. V § 3 odst. 2 písm. f) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „pokud již není v registru silničních vozidel dostupný elektronicky,”.
6. V § 3 odst. 2 písm. f) bodě 3 se slova „vydání technického průkazu vozidla” nahrazují slovy „zápis vozidla do registru silničních vozidel”.
7. V § 3 odst. 2 písm. f) bod 6 zní:
„6.  technického průkazu vozidla, který byl odevzdán nebo odňat.”.
8. V § 3 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
9. V § 3 odst. 3 se slova „a) až e)” nahrazují slovy „a) až d)”.
10. V § 3 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
11. V § 3 se odstavce 5 a 6 zrušují.
12. V § 6 odst. 1 a 2 se slova „a technického průkazu silničního vozidla” zrušují.
13. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.
14. V nadpisu § 9 se slova „a technického průkazu silničního vozidla” zrušují.
15. V § 9 úvodní části ustanovení se slova „a technického průkazu silničního vozidla” zrušují.
16. V § 10 odst. 1 písm. d) a v § 10 odst. 2 písm. d) se slova „technickém průkazu a” zrušují.
17. V § 10 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „a” nahrazuje čárkou.
18. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g)  údaj o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky.”.
19. V § 10 odst. 3 písm. e) se slova „vydaných dokladech” nahrazují slovy „vydaném dokladu”.
20. V § 13
Nahrávám...
Nahrávám...