dnes je 22.7.2024

Input:

163/2014 Sb., Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 163/2014 Sb., Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2014
o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
392/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění
392/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 2, § 5, § 7 a přílohu č. 1; vkládá § 25a, § 116a
354/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění, celkem k datu 94 novelizačních bodů
354/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá § 69a až 69c a mění § 70 písm. a)
Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 7, § 8c odst. 3, § 10a odst. 3, § 11a odst. 6, § 11b odst. 7, § 12a odst. 4, § 12d odst. 6, § 12m odst. 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15 odst. 2, § 22 odst. 2, § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., podle § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3, § 7ad odst. 3, § 7b odst. 10, § 8aa odst. 6, § 8aj odst. 6, § 8b odst. 1, § 11 odst. 2, § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., a podle § 199 odst. 2 k provedení § 9aa odst. 6, § 9aj odst. 6, § 12f písm. a), b) a d), § 12g odst. 3, § 12i odst. 3, § 16 odst. 5, § 16a odst. 10, § 16b odst. 2 a § 32 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)  požadavky na řídicí a kontrolní systém,
b)  obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému, způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování a lhůtu pro její předložení,
c)  pravidla pro krytí a omezení rizik,
d)  uveřejňování informací,
e)  některé informace a podklady předkládané České národní bance.
Osobní působnost
§ 2
Tato vyhláška se použije na banku, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodníka s cennými papíry, finanční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu schválenou podle § 27 odst. 1 zákona o bankách, osobu dočasně označenou podle § 31 odst. 2 zákona o bankách a pobočku banky z jiného než členského státu.
§ 3
(1)  Na banku se nepoužije část třetí hlavy I a III a část čtvrtá hlavy I a V.
(2)  Na banku, která není podle § 12u zákona o bankách určena jako globální systémově významná instituce, se nepoužijí § 69a až 69c.
(3)  Na banku, která nemá v bankovní licenci povolenou činnost podle § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách, se nepoužije § 116a.
(4)  Na spořitelní a úvěrní družstvo se nepoužije část třetí hlava I, § 69a až 69c, část třetí hlava III a část čtvrtá hlavy I a V.
§ 4
Na obchodníka s cennými papíry podle § 8a zákona o podnikání na kapitálovém trhu se použije § 116a.
§ 5
(1)  Na finanční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu schválenou podle § 27 odst. 1 zákona o bankách a na osobu dočasně označenou podle § 31 odst. 2 zákona o bankách se použijí § 8 až 51, § 63 až 70, § 97, 99 a 101.
(2)  Na osobu podle odstavce 1, která je podle § 12u zákona o bankách určena jako globální systémově významná instituce, se použijí § 69a až
Nahrávám...
Nahrávám...