dnes je 27.5.2024

Input:

24/2015 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14)

č. 24/2015 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2014 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14)1) .
Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 dne 1. dubna 2015 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
ZE DNE 15. ŘÍJNA 2014
POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 A 134
PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU
K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ
(CA/D 6/14)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,
s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1 (c),
na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,
s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,
ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:
  
ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:
  
Pravidlo 2 odst. 1 je v tomto znění:
„(1) V řízení před Evropským patentovým úřadem lze písemnosti podávat osobně, poštovními službami nebo prostředky elektronické komunikace. Podrobnosti a podmínky ohledně podávání písemností, případně zvláštní formální nebo technické požadavky na jejich podávání, stanoví prezident úřadu. Může zejména předepsat, že musí být předkládáno potvrzení. Není-li potvrzení předloženo ve lhůtě, evropská patentová přihláška se zamítne; následně podané písemnosti se považují za nepřijaté.”
  
Pravidlo 124 odst. 3 je v tomto znění:
„(3) Protokol ověří svým podpisem nebo jiným náležitým způsobem pracovník odpovědný za jeho pořízení a pracovník, který vedl ústní jednání nebo dokazování.”
  
Pravidlo 125 odst. 1 a odst. 2 (a) a (b) je v tomto znění:
„(1) Evropský patentový úřad jako samozřejmost doručí příslušná rozhodnutí a předvolání, dále sdělení nebo další oznámení, od kterých se počítají lhůty, nebo ty, kterých se týká povinnost jejich doručení podle Úmluvy nebo jejichž doručení bylo nařízeno prezidentem Evropského patentového úřadu. Každé doručení, které má být provedeno, má formu originální písemnosti, její kopie, která je potvrzena nebo je opatřena razítkem Evropského patentového úřadu, písemnosti vytištěné počítačem a opatřené takovým razítkem nebo elektronické písemnosti obsahující takové razítko nebo jiným způsobem potvrzené. Kopie písemností pocházejících od účastníků samotných takové potvrzení nevyžadují.
(2) Doručování se provádí:
(a) poštovními službami v souladu s pravidlem 126;
(b) prostředky elektronické komunikace v souladu s pravidlem 127;”
Nahrávám...
Nahrávám...