dnes je 22.7.2024

Input:

177/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

č. 177/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
ZÁKON
ze dne 16. dubna 2020
o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  úvěrem odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba,
b)  úvěrovaným spotřebitel nebo podnikatel, kterému byl poskytnut úvěr nebo na kterého přešel nebo který převzal dluh z takto poskytnutého úvěru,
c)  úvěrujícím ten, kdo jako podnikatel poskytl úvěr úvěrovanému nebo kdo nabyl pohledávku z takto poskytnutého úvěru.
§ 3
Působnost
(1)  Tento zákon se použije na úvěr sjednaný a čerpaný před 26. březnem 2020.
(2)  Tento zákon se dále použije na úvěr sjednaný před 26. březnem 2020, jde-li o úvěr
a)  zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,
b)  účelově určený k
1.  nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
2.  výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
3.  úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,
4.  změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,
5.  úhradě nákladů spojených se získáním úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1 až 4, nebo
6.  splacení úvěru poskytnutého k některému z účelů uvedených v bodech 1 až 6, nebo
c)  poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.
(3)  Tento zákon se nepoužije na
a)  úvěr, u kterého byl úvěrovaný k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu,
b)  úvěr, u kterého je úvěrovaným penzijní společnost nebo regulovaná osoba podle zákona upravujícího doplňkový dohled ve finančních konglomerátech,
c)  úvěr určený k obchodu s investičním nástrojem,
d)  investiční nástroj, závazek, jehož předmětem je investiční nástroj, nebo závazek, z něhož vzniká pohledávka finančního charakteru podle zákona o finančním zajištění, která je zajištěna finančním zajištěním,
e)  úvěrový rámec, který lze po částečném nebo úplném splacení opakovaně čerpat,
f)  odloženou platbu, pokud toto odložení není zpoplatněno a délka odložení není v rozporu s běžnou obchodní praxí,
g)  nájem věci nebo leasing, u něhož není sjednána povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby,
h)  průběžné poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které úvěrovaný může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek,
i)  úvěr, při jehož poskytnutí je úvěrujícímu přenechána movitá věc a úvěrujícímu nevzniká právo na vrácení peněz, nebo
j)  finanční záruku.
§ 4
Ochranná doba
Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu,
a)  do 31. října 2020, nebo
b)  do 31. července
Nahrávám...
Nahrávám...