dnes je 19.6.2024

Input:

190/2017 Sb., Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

č. 190/2017 Sb., Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 2017
k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona
(vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. f) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 64/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity,
b)  uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity,
c)  délku období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, a
d)  požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity.
§ 2
Požadavky na zpracovatele
Zpracovatelem, který sestavuje výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity, může být
a)  statutární auditor nebo auditorská společnost, jsou-li oprávněni provádět auditorskou činnost podle zákona upravujícího činnost auditorů,
b)  znalec zapsaný do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle zákona upravujícího činnost znalců s oprávněním pro obor Ekonomika, odvětví Účetní evidence nebo znalecký ústav zapsaný do seznamu znaleckých ústavů vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle zákona upravujícího činnost znalců s oprávněním k výkonu znalecké činnosti pro obor Ekonomika, nebo
c)  osoba, která se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací, a výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity zpracovává prostřednictvím osob podle písmena a) nebo b).
§ 3
Sestavování podle úplných podkladů
Výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity se sestavuje podle údajů a podkladů poskytnutých dlužníkem a pouze v případě, že zpracovatel má přístup k úplným podkladům, kterých je třeba k sestavení, zejména ke všem účetním knihám, účetním dokladům a ostatním účetním záznamům dlužníka a též k veškerým písemnostem dlužníka vztahujícím se k jeho podnikání.
§ 4
Návaznost na účetní předpisy
(1)  Položky výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity mají stejný obsah jako shodně označené položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
(2)  V případě dlužníka, na kterého se nevztahuje vyhláška č. 500/2002 Sb., se pro položky výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity použijí ty položky účetní závěrky dlužníka, které jim obsahově odpovídají. Pokud účetní závěrka dlužníka neobsahuje položku, která by obsahově odpovídala položce výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity, použije se přiměřeně obsahové vymezení podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. s přihlédnutím k dlužníkem použitým účetním metodám.
§ 5
Výkaz stavu likvidity
(1)  Ve výkazu stavu likvidity se uvede velikost mezery krytí za účelem posouzení, zda
Nahrávám...
Nahrávám...