dnes je 22.7.2024

Input:

247/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, ve znění účinném k 2.11.2020

č. 247/2020 Sb., Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, ve znění účinném k 2.11.2020
ZÁKON
ze dne 13. května 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
448/2020 Sb.
(k 2.11.2020)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí (dále jen „kulturní akce”) v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.
§ 2
Působnost
Tento zákon se použije na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 30. září 2021.
§ 3
Ochranná doba
(1)  Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce podle § 2 (dále jen „pořadatel”) k vrácení vstupného za kulturní akci podle § 2 uhrazeného zákazníkem nebo v jeho prospěch.
(2)  Ochranná doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2022, neskončí-li podle tohoto zákona dříve.
Poukaz na kulturní akci
§ 4
(1)  Zákazník může do 31. prosince 2021 požádat pořadatele o poukaz na kulturní akci (dále jen „poukaz”). Pořadatel je povinen poukaz vydat nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného.
(2)  Poukaz je platný po dobu trvání ochranné doby.
(3)  Poukaz obsahuje zejména
a)  peněžní částku odpovídající nejméně hodnotě uhrazeného vstupného a
b)  obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby a adresu sídla.
(4)  Pořadatel vydá zákazníkovi poukaz v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz zákazníkovi vydat, jestliže byla původní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.
§ 5
(1)  Po dobu trvání ochranné doby nabídne na základě poukazu pořadatel zákazníkovi náhradní kulturní akci. Pořadatel nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě.
(2)  Ochranná doba končí, jestliže pořadatel
a)  nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti nebo
b)  nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu náhradní
Nahrávám...
Nahrávám...