dnes je 27.5.2024

Input:

292/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

č. 292/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 18. září 2023,
kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 364/2021 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., vyhlášky č. 20/2010 Sb., vyhlášky č. 122/2010 Sb., vyhlášky č. 123/2016 Sb., vyhlášky č. 336/2017 Sb., vyhlášky č. 419/2017 Sb. a vyhlášky č. 25/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 větě první, § 20 odst. 3 písm. a) a v příloze č. 9 části I. se slovo „organismů” nahrazuje slovem „organizmů”.
2. V § 2 odst. 1 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
3. V § 2 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 13 znějí:
„(3) Evidence týkající se invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii, které byly zařazeny na unijní seznam13, (dále jen „invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu”) obsahuje údaje uvedené v příloze č. 1 tabulce G.
(4) Tabulky B až D uvedené v příloze č. 1 se předkládají jen v případě, že rybníkář vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce více než 150 ks ryb lososovitých, popřípadě lipana podhorního (dále jen „ryb lososovitých”) nebo více než 100 kg ostatních druhů ryb nebo vodních organizmů. Tabulka E uvedená v příloze č. 1 se předkládá příslušnému rybářskému orgánu na vyžádání.


13Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, v platném znění.”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 2 odst. 5 se slova „1 a 2” nahrazují slovy „1 až 3”.
5. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Při vyhlášení chráněné rybí oblasti se uvedou
a) v případě, že je vyhlašována jen na části rybářského revíru, vymezení hranic chráněné rybí oblasti, a to vymezení
1. vodního toku nebo jeho části, říční kilometráž, číslo hydrologického pořadí a údaje o přítocích, jedná-li se o chráněnou rybí oblast na vodním toku, nebo
2. uzavřené vody, rybníka nebo jejich části, číslo hydrologického pořadí a katastrální území, jedná-li se o chráněnou rybí oblast na uzavřené vodě nebo na rybníce, a
b) druhy ryb nebo vodních organizmů, které mají být předmětem
Nahrávám...
Nahrávám...