dnes je 22.7.2024

Input:

333/2017 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

č. 333/2017 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 20. září 2017,
jímž se určují emisní podmínky
pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2017-2033, 2,00 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
Zkrácený název: ČR, 2,00 %, 33
Pořadové číslo emise: 103.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 11. 10. 2017
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 13. 9. 2033
Datum emise: 13. 10. 2017
Datum splatnosti: 13. 10. 2033
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 2,00 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005243
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000703616
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000703624
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000703632
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000703640
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000703657
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000703665
Kupón č.  6 - ISIN: CZ0000703673
Kupón č.  7 - ISIN: CZ0000703681
Kupón č.  8 - ISIN: CZ0000703699
Kupón č.  9 - ISIN: CZ0000703707
Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000703715
Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000703723
Kupón č. 12 - ISIN: CZ0000703731
Kupón č. 13 - ISIN: CZ0000703749
Kupón č. 14 - ISIN: CZ0000703756
Kupón č. 15 - ISIN: CZ0000703764
Kupón č. 16 - ISIN: CZ0000703772
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 13. 9. počínaje rokem 2018. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od
Nahrávám...
Nahrávám...