dnes je 22.7.2024

Input:

373/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 373/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 3. listopadu 2022,
kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl. I
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 92/2017 Sb., zákona č. 305/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní.”.
2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene e) slovo „nebo” zrušuje.
3. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo” a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g)  provádění společných daňových kontrol.”.
4. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pro účely výměny informací na žádost postačí, že se dožadující kontaktní místo domnívá, že v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy existuje rozumná možnost, že je informace významná pro správu daně určeného nebo určitelného daňového subjektu a je opodstatněná pro účely šetření.”.
5. V § 1 odst. 5 písm. a) se slovo „nebo” zrušuje.
6. V § 1 odst. 5 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo”.
7. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
8. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
9. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
㤠8a
Zvláštní ustanovení pro automatickou výměnu informací
(1)  Správcem daně, který provádí úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy při automatické výměně oznamovaných informací, je Specializovaný finanční úřad. Vyhledávací činnost a kontrolní postupy při této výměně informací provádí také jiný finanční úřad.
(2)  Správce daně při automatické výměně oznamovaných informací předá ústřednímu kontaktnímu orgánu informace získané na základě podaného oznámení.
(3)  Správce daně může prostřednictvím kontaktního místa koordinovat s jiným státem postup při automatické výměně oznamovaných informací.”.
10. V § 9 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4)  Žádost podle odstavce 1 nebo 3 musí obsahovat alespoň údaje o důvodu podání žádosti a upřesnění dožadované informace.
(5)  Pokud žádost podle odstavce 1 nebo 3 spočívá v poskytnutí informace týkající se skupiny daňových subjektů, které nelze jednotlivě určit, musí žádost obsahovat
a)  podrobný popis skupiny daňových subjektů,
b)  shrnutí výkladu dotčeného právního
Nahrávám...
Nahrávám...