dnes je 23.7.2024

Input:

453/2022 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky

č. 453/2022 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 15. prosince 2022,
jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky
Ministerstvo financí (dále také jen „ministerstvo” nebo „emitent”) určuje tyto společné emisní podmínky státních pokladničních poukázek (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”). Dluhopisy jsou vydávány Českou republikou jednající prostřednictvím ministerstva na základě § 25 a 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”), § 35 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla”) a na základě části první (Obecná ustanovení) Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, v platném znění, uveřejněných na internetových stránkách České národní banky a ministerstva (dále jen „Pravidla pro primární prodej”). Dluhopisy se řídí zejména těmito společnými emisními podmínkami, zákonem o dluhopisech, rozpočtovými pravidly, Pravidly pro primární prodej, postupy a pravidly obsaženými ve smluvní dokumentaci mezi emitentem a vybranými účastníky aukce (dále jen „smluvní dokumentace”) a Pravidly systému krátkodobých dluhopisů (dál jen „Pravidla SKD”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní pokladniční poukázka
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých)
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Výnos dluhopisu: stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a jeho emisním kurzem
Zlomek dní: ACT/360
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona o dluhopisech vydávány na základě rozpočtových pravidel.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Česká národní banka.
4.  Doba splatnosti dluhopisů je do jednoho roku.
5.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
6.  Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se řídí Pravidly SKD.
7.  Výnos dluhopisu se stanoví jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem. Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy vydanými na základě těchto společných emisních podmínek se použije zlomek dní na bázi konvence jednoho roku o 360 (slovy: tři sta šedesáti) dnech a skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je příslušný výpočet prováděn (standard ACT/360).
8.  Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).
9.  Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů bude určován kurzem dosaženým v
Nahrávám...
Nahrávám...