dnes je 27.5.2024

Input:

10/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

č. 10/2017 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. února 2016 byla v Kuvajtu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 29. července 2016.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Dohoda
mezi vládou České republiky
a vládou Státu Kuvajt
o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Vláda České republiky a vláda Státu Kuvajt (dále jen „strany”),
vedeny přáním posílit přátelské vztahy mezi oběma státy,
vedeny přáním zjednodušit proces vstupu a opuštění území držitelů diplomatických pasů obou
smluvních stran,
se dohodly takto:
  
Článek 1
1. Občané České republiky, držitelé platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území Státu Kuvajt, pobývat na tomto území a projíždět jím bez víz po dobu nejvýše 90 dní během jakéhokoliv období 180 dnů.
2. Občané Státu Kuvajt, držitelé platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území České republiky, pobývat na tomto území a projíždět jím bez víz po dobu nejvýše 90 dní během jakéhokoliv období 180 dnů. Do doby pobytu občanů Státu Kuvajt na území České republiky se započítává doba pobytu na území států ostatních smluvních stran Úmluvy z 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze 14. června 1985.
  
Článek 2
Občané státu jedné strany, držitelé platných diplomatických pasů, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu jedné strany na území státu druhé strany, včetně členů rodiny tvořící součást jejich domácnosti, nejsou osvobozeni od vízové povinnosti.
  
Článek 3
Osoby uvedené v článcích 1 a 2 této Dohody mohou vstupovat na území státu druhé strany na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní provoz.
  
Článek 4
Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, jsou osoby uvedené v článcích 1 a 2 této Dohody povinny dodržovat vnitrostátní právní řád státu druhé strany po dobu, po kterou pobývají na jejím území.
  
Článek 5
Každá ze stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup nebo zkrátit dobu pobytu na území svého státu těm občanům státu druhé strany uvedeným v článku 1 této Dohody, jejichž
Nahrávám...
Nahrávám...