dnes je 22.7.2024

Input:

52/2019 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00 %

č. 52/2019 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 18. února 2019,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky,
2019-2021, 0,00 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního eurodluhopisu České republiky, 2019-2021, 0,00 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00 %
Zkrácený název: ČR, 0,00 %, 21
Pořadové číslo emise: 109.
Jmenovitá hodnota: 1 000 EUR (slovy: jeden tisíc eur)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: euro (EUR)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 20. 2. 2019
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 21. 7. 2021
Datum emise: 22. 2. 2019
Datum splatnosti: 20. 8. 2021
Výnos dluhopisu: 0,00 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005706
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.  Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 21. 7. 2021 vylučují.
6.  Dluhopis je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) zákona o dluhopisech bez výnosu. Oddělení práva na výnos dluhopisu od dluhopisu se vylučuje.
7.  Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy vydanými na základě těchto emisních podmínek se použije zlomek dní na bázi konvence skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je příslušný výpočet prováděn, a skutečného počtu kalendářních dnů v roce [standard ACT/ACT (ICMA)].
8.  Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).
9.  Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů bude určován kurzem dosaženým v aukci. V případě
Nahrávám...
Nahrávám...