dnes je 22.7.2024

Input:

543/2020 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

č. 543/2020 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl. I
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 278/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
2. V § 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g)  poplatky za komunální odpad.”.
3. V části druhé se hlava VI včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní hlava VII se označuje jako hlava VI.
4. V části druhé se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu zní:
„HLAVA VII
POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Díl 1
Obecné ustanovení
§ 10d
(1)  Poplatky za komunální odpad jsou
a)  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a
b)  poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
(2)  Obec může zavést pro poplatkové období pouze jeden z poplatků podle odstavce 1.
Díl 2
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
§ 10e
Subjekt poplatku
Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je
a)  fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b)  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
§ 10f
Předmět poplatku
Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána
a)  přihlášením v této obci,
b)  vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.
§ 10g
Osvobození od poplatku
Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a)  poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b)  umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
Nahrávám...
Nahrávám...