dnes je 22.7.2024

Input:

58/2013 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 58/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2012 byl v Praze podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1) .
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 dne 31. května 2013 a jeho ustanovení se budou provádět v souladu se zněním tohoto článku.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
PROTOKOL,

KTERÝ UPRAVUJE SMLOUVU MEZI ČESKOSLOVENSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU A NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU
ČESKÁ REPUBLIKA A NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

přejíce si uzavřít Protokol, aby upravily Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 4. března 1974, jejíž nedílnou součást tvoří Protokol, který byl podepsán v Praze dne 4. března 1974 a Protokol, který byl podepsán v Praze dne 26. června 1996 (v tomto protokolu dále jen „Smlouva”),
se dohodly takto:
ČLÁNEK 1

Ustanovení článku 19 Smlouvy se mění tak, že se nahrazuje slovní spojení „odstavce 1 článku 20” slovním spojením „odstavce 2 článku 20”.
ČLÁNEK 2

Článek 20 Smlouvy se nahrazuje následujícím článkem:
„Článek 20
Veřejné funkce

1. a) Platy, mzdy a jiné podobné odměny vyplácené jedním ze států nebo jeho nižším, správním útvarem nebo místním, úřadem fyzické osobě za služby prokazované tomuto státu nebo útvaru nebo úřadu mohou být zdaněny v tomto státě.
b) Takové platy, mzdy a jiné podobné odměny však podléhají zdanění jen ve druhém státě, jestliže služby jsou prokazovány v tomto státě a fyzická osoba, která má bydliště v tomto státě:
(i) je příslušníkem tohoto státu; nebo
(ii) nemá bydliště v tomto státě jen z důvodu prokazování těchto služeb.
2. a) Penze a jiné podobné odměny vyplácené jedním ze států nebo jeho nižším správním útvarem nebo místním úřadem nebo vyplácené z fondů, které zřídily, fyzické osobě za služby prokázané tomuto státu nebo útvaru nebo úřadu, mohou být bez ohledu na ustanovení odstavce 1 zdaněny v tomto státě.
b) Takové penze a jiné podobné odměny však podléhají zdanění jen ve druhém státě, jestliže fyzická osoba má bydliště v tomto státě a je příslušníkem tohoto státu.
3. Ustanovení článků 16, 17 a 19 se použijí na platy, mzdy, penze a jiné podobné odměny za služby prokázané v souvislosti s průmyslovou nebo obchodní činností
Nahrávám...
Nahrávám...