dnes je 22.7.2024

Input:

66/2012 Sb., Úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn

č. 66/2012 Sb., Úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 215/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb. a zákonem č. 355/2011 Sb.
ZÁKON
o přeměnách obchodních společností a družstev
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje přeměny obchodních společností (dále jen „společnost”) a družstev a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) .
(2)  Přeměnou se pro účely tohoto zákona rozumí fúze společnosti nebo družstva, rozdělení společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.
(3)  Právní případy uvedené v odstavci 2 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řídí se ustanoveními zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev.
§ 2
(1)  Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.
(2)  Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako obchodní jmění (dále jen „jmění”). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků.
(3)  Povinnost zveřejnění údajů stanovená tímto zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
§ 3
(1)  Členským státem se pro účely tohoto zákona rozumí členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.
(2)  Podnikatelem se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b)  osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c)  osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů,
d)  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu, nebo
e)  zahraniční osoba (§ 59b), která má právo podnikat v jiném členském státě než České republice.
(3)  Osobou zúčastněnou na přeměně se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  při fúzi nebo rozdělení zúčastněná společnost nebo zúčastněné družstvo (§ 63 a 245),
b)  při převodu jmění na společníka zanikající společnost a přejímající společník,
c)  při změně právní formy společnost nebo družstvo měnící svou právní formu, nebo
d)  při přeshraničním přemístění sídla zahraniční právnická osoba přemisťující sídlo do České republiky nebo česká společnost nebo družstvo přemisťující sídlo do jiného členského státu než České republiky.
§ 4
(1)  Nebylo-li dosud započato s rozdělováním likvidačního zůstatku, je přeměna společnosti nebo družstva přípustná i v případě, že společnost nebo družstvo již vstoupily do
Nahrávám...
Nahrávám...