dnes je 27.5.2024

Input:

97/2013 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

č. 97/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2001 byl v Aténách podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku XVI odst. 1 dne 20. dubna 2011.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
PROTOKOL MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM NÁRODNÍ OBRANY HELÉNSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI
V OBLASTI VOJENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Helénské republiky (dále jen „smluvní strany”),
připomínajíce Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti, podepsané v Praze dne 27. ledna 1998.
se dohodly na následujícím:
Článek I
Obě smluvní strany si budou vyměňovat vojenské příslušníky svých ozbrojených sil (dále jen „studenty”) za účelem jejich vzdělávání ve svých vojenských zařízeních.
Článek II
Počet studentů, studijní obory a místa konání vzdělávacích aktivit budou stanovena v rámci dostupného počtu studijních míst prostřednictvím každoročních Programů spolupráce vyhotovovaných dle vzoru připojeného k tomuto Protokolu.
Článek III
Orgány odpovědné za vzdělávání ve vojenských zařízeních jsou:
a. v České republice:
odbor personální politiky a vzdělávání (OPPV MO)
sekce personální a sociální politiky
Ministerstvo obrany České republiky
Praha
b. v Helénské republice:
odbor mnohonárodního společného výcviku
sekce výcviku (DEKP)
Generální štáb Helénské národní obrany
Holargos, Atény
Článek IV
1. Studenti musí být dobře seznámeni s operačními zásadami ozbrojených sil vysílajícího státu, být kvalifikováni a splňovat požadavky vzdělávání ve vojenských zařízeních přijímající smluvní strany.
2. Výběr kandidátů na vzdělávání bude založen na následujících kritériích:
a) Nadprůměrná technicko-profesionální a osobní kvalifikace pro danou vzdělávací aktivitu,
b) Znalost jazyka státu přijímající smluvní strany v míře umožňující účast na dané vzdělávací aktivitě.
3. Před zahájením dané vzdělávací aktivity může přijímající smluvní strana pro studenty zabezpečit přípravný kurz za účelem seznámení se s jazykem, organizací a všeobecnou a speciální terminologií ozbrojených sil státu přijímající smluvní strany.
4. Přípravné kurzy budou trvat od šesti do deseti měsíců v závislosti na jazykové znalosti, studentů.
Článek V
1. Studenti budou určeni na základě písemného požadavku vysílající smluvní strany.
2. Pokud nebude dohodnuto jinak, vymění si smluvní strany do 31. ledna každého roku seznamy nabízených studijních míst na následující kalendářní rok podepsané vedoucími orgánů stanovených v Článku
Nahrávám...
Nahrávám...