dnes je 19.6.2024

Input:

Datová schránka

5.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Datová schránka

MVDr. Milan Vodička

Datové schránky začaly být používány od roku 2009 a představují dnes základní pilíř elektronické komunikace ve veřejnoprávním styku, tedy při kontaktu s orgány veřejné moci. Kromě toho ale mohou sloužit i k dodávání soukromoprávních dokumentů mezi fyzickými nebo právnickými osobami. Základní legislativní úpravu obsahují jednak zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a dále vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů a č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobnosti užívání a provozování informačního systému datových schránek. Už z názvů vyplývá, že předmětem úpravy je kromě datových schránek také převod dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak, tzv. autorizovaná konverze, jejímž výstupem je dokument s vahou ověřené kopie původního originálu.

Terminologie a zkratky

Datová schránka – jedná se o zabezpečené elektronické úložiště, které slouží k výměně dokumentů nejen s orgány veřejné moci a mezi nimi, ale i k soukromoprávní komunikaci. Rozlišují se datové schránky orgánů veřejné moci, právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob.

ISDS – Informační systém datových schránek. Jedná se o velmi dobře chráněný prostor, který umožňuje adresnou výměnu zpráv a dokumentů. Správcem systému je Ministerstvo vnitra, provozovatelem Česká pošta a.s.

ID datové schránky – unikátní identifikační označení datové schránky v podobě sedmimístného alfanumerického kódu, které slouží jako její "adresa".

Datová zpráva – systémem datových schránek procházejí datové zprávy (bezplatné) a soukromoprávní poštovní datové zprávy (placené). Skládají se ze dvou částí, obálky a přílohy. Obálka datové zprávy obsahuje údaje o odesílateli a příjemci, stručný předmět a doručenku, na které jsou zaznamenány s přesností na vteřiny časy odeslání, dodání a doručení. Věrohodnost těchto časových údajů garantují elektronická časová razítka.

Osoba oprávněná – v případě datových schránek fyzických osob je to osoba, pro kterou byla schránka zřízena, v případě datových schránek právnických osob členové statutárních orgánů nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby a v případě orgánu veřejné moci je to vedoucí tohoto orgánu veřejné moci.

Osoba pověřená – jedná se o osoby, jimž umožní přístup do datové schránky oprávněná osoba, která současně vymezí okruh povolených činností, např. číst nebo odesílat zprávy apod.

Přístupové údaje – slouží ke zprovoznění schránky a k zabezpečení přístupu do ní, navíc mohou být použity k ověření identity fyzické osoby v jiných IT systémech, tzv. autentizaci.

Zřízení datové schránky

Ke vzniku datové schránky dochází jednak ze zákona anebo na žádost. Z moci úřední je od 1. 1. 2023 zřízena datová schránka:

  1. právnické osobě zapsané v základním registru osob poté, co ministerstvo obdrží informaci o zapsání do tohoto registru
  2. podnikající fyzické osobě, advokátovi, daňovému poradci, statutárnímu auditorovi, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli poté, co ministerstvo obdrží informaci o zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku, od 1. 7. 2023 navíc i autorizovanému architektovi, autorizovanému inženýrovi, autorizovanému technikovi a úředně oprávněnému zeměměřičskému inženýrovi, a to bezodkladně po jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.
  3. orgánu veřejné moci po jeho vzniku nebo zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci,
  4. orgánu územního samosprávného celku.

V ostatních případech dojde ke zřízení datové schránky na žádost bezodkladně po podání žádosti.

Přihlášení do datové schránky

Pro používání datové schránky je nezbytné se do ní přihlásit, k tomu je možné využít celou škálu prostředků, které jsou dnes k dispozici. Jedná se o:

  • přihlášení jménem a heslem, což je prvotní způsob, který dnes již představuje nedostatečně zabezpečený proces přihlášení a je proto doporučováno jej nadále nevyužívat

  • přihlášení pomocí zaručené identity, tedy centrálního systému elektronické identifikace – portálu Identita občana (také NIA – národní bod pro identifikaci a autentizaci). Lze použít kterýkoli z identifikačních prostředků, které jsou na portálu k dispozici.

  • přihlášení

Nahrávám...
Nahrávám...