dnes je 25.6.2024

Input:

Drobný nehmotný majetek

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

6.1
Drobný nehmotný majetek

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o drobném nehmotném majetku je zaměřena na jeho:

1. Vymezení při pořízení

2. Evidenci

3. Technické zhodnocení

4. Inventarizaci

5. Vyřazení

Jedna z možných variant:

1. Vymezení drobného nehmotného majetku

Drobným nehmotným majetkem rozumíme majetek nehmotné povahy s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění do výše stanoveného účetní jednotkou (např. 60.000 Kč - cenovou hranici určuje sama účetní jednotka podle svých podmínek, při respektování účetních pravidel, tj. zejména principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. V souladu s novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (účinnou od 1. 1. 2021) došlo k vypuštění problematiky odpisování nehmotného majetku. Z tohoto důvodu je hranice významnosti stanovena vyloženě na základě rozhodnutí účetní jednotky v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví).

O tomto majetku se bude účtovat na účtech v účtové skupině 51x

(konkrétní účet určí účetní jednotka podle vlastního účtového rozvrhu).

2. Evidence drobného majetku

Drobný nehmotný majetek neuvedený v rozvaze se uvádí v soupise majetku, který obsahuje:

  • Konkrétní drobný majetek

  • Datum pořízení, doklad

  • Datum vyřazení

Výše majetku v pořizovacích cenách se uvádí v příloze v účetní závěrce.

3. Technické zhodnocení drobného nehmotného majetku

zaúčtovaného při pořízení na vrub nákladů (v předchozích obdobích) – v účetním období pokud překročí částku stanovenou účetní jednotkou, považuje se za dlouhodobý nehmotný majetek (účet 01x). (Od 1. 1. 2021 není problematika technického zhodnocení nehmotného majetku dále upravena zákonem o daních z příjmů).

Majetek pořízený od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2020:

Dojde-li ke zvýšení pořizovací ceny drobného nehmotného majetku (jehož vstupní cena původně nepřesáhla 60 tisíc Kč a jeho účetní odpisy tedy byly zároveň daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP technickým zhodnocením na částku vstupní ceny převyšující 60 tisíc Kč, odpisuje se tento nehmotný majetek jako nově pořízený nehmotný majetek. Přitom odpisy lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy. Cenový limit při zařazení technického zhodnocení nehmotného majetku je pro daňové účely vyšší než 40 000 Kč.

4. Inventarizace

Drobný nehmotný majetek podléhá povinně každoročně inventarizaci.

Nahrávám...
Nahrávám...