dnes je 27.5.2024

Input:

Harmonogram účetní závěrky malé účetní jednotky - bez povinnosti auditu (bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem)

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 20 minut

12.2
Harmonogram účetní závěrky malé účetní jednotky – bez povinnosti auditu (bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem)

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o harmonogramu účetní závěrky malé účetní jednotky, která nemá povinnost auditu (tj. povinnost ověření účetní závěrky auditorem), je zaměřena na:

1. Předmět vnitřního předpisu

2. Přípravné práce na účetní závěrku – inventarizace, účetní analýza

3. Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka), daňová analýza

4. Sestavení účetní závěrky

5. Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad

6. Zveřejnění údajů z účetní závěrky

7. Úschovu účetní závěrky a výroční zprávy

1. Předmět vnitřního předpisu

Vnitřní předpis upravuje harmonogram účetní závěrky malé účetní jednotky, které nepodléhá povinnosti auditu. Vymezuje přípravné práce, které musí účetní jednotka vykonat před uzavřením účetních knih a sestavením účetní závěrky. Dále vymezuje způsob odevzdání daňového přiznání včetně účetní závěrky na finanční úřad prostřednictvím elektronického přenosu dat. V neposlední řadě stanovuje způsob zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin, jež je součástí obchodního rejstříku a následně i způsob uschování účetní závěrky / výroční zprávy v elektronické podobě.

2. Přípravné práce na účetní závěrku

Základem přípravných prací na účetní uzávěrku a následně na účetní závěrku je inventarizace.

Cílem inventarizace je ověřit, zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Inventarizaci podléhají veškerá aktiva a pasiva (tedy i účty vlastního kapitálu), včetně skutečností neúčtovaných na rozvahových účtech (tj. například drobného hmotného a nehmotného majetku, závazků z titulu leasingu atd.).

Postup při inventarizaci můžeme shrnout do následujících bodů:

 • Zjištění účetního stavu a ocenění majetku a závazků.

 • Zjištění skutečného stavu, tj. provedení fyzické nebo dokladové inventury.

 • Ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví, vyčíslení a zúčtování inventarizačních rozdílů.

 • Ověření ocenění majetku a závazků.

 • Zabezpečení dalších souvislostí a informací, které by měla inventarizace zajišťovat.

 • Zabezpečení uložení provedených inventarizací, viz – vnitřní předpis "Inventarizace majetku a závazků“.

Inventarizace se prolíná s účetní analýzou.

Cílem účetní analýzy je zjištění výsledku hospodaření před zdaněním, které na základě výsledků inventarizace zahrnuje zejména:

 • kontrolu časového rozlišení nákladů a výnosů,

 • vyúčtování dohadných položek,

 • tvorbu a zúčtování rezerv,

 • řešení pohledávek po lhůtě splatnosti,

 • tvorbu a zúčtování opravných položek k majetku,

 • vyúčtování kurzových rozdílů,

 • vyčíslení a proúčtování stavu, případně změny stavu zásob vlastní výroby (pokud se o ní běžně neúčtuje),

 • účtování objemu výkonů vlastních činností, např. přepravné (pokud se o nich běžně neúčtuje),

 • vyčíslení a proúčtování zásob na cestě,

 • vyúčtování DPH (přepočet ročního koeficientu, pokud přichází v úvahu) apod.

Dílčí termíny: ................................... Odpovídá: ...................................

Příslušné účetní záznamy a související dokumenty v elektronické podobě jsou uschovány: ........................ (uveďte, jakým způsobem a kde uschováváte účetní záznamy a související dokumenty týkající se inventarizace a účetní analýzy, včetně použitých softwarových produktů).

3. Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka), daňová analýza

Po provedené inventarizaci včetně účetní analýzy můžeme přikročit k sestavení hlavní knihy před zdaněním (obratové předvahy) k poslednímu dni účetního období, kde jsou uvedeny počáteční zůstatky aktivních a pasivních účtů, obraty stran MD a Dal jednotlivých syntetických účtů za celé účetní období, dále konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů (popřípadě při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu zůstatky a obraty účtových skupin) k poslednímu dni účetního období. Rozdíl mezi výnosy a náklady představuje výsledek hospodaření před zdaněním. Dalším krokem je daňová analýza.

Cílem daňové analýzy je výpočet daně z příjmů právnických, resp. fyzických osob. Tato etapa zahrnuje úpravu účetního výsledku hospodaření (po provedení inventarizace majetku a závazků a účetní analýze) na daňový základ podle struktury daňového přiznání a v souladu se zákonem o daních z příjmů. V této souvislosti je třeba upozornit, že je třeba mít k dispozici zákon o daních z příjmů, který je účinný k rozvahovému dni, resp. k poslednímu dni zdaňovacího období, a dále "Přiznání k dani z příjmů právnických osob“ na příslušný kalendářní rok včetně pokynů k vyplnění tohoto přiznání; aktuální verzi daňového přiznání i pokynů k němu lze získat na www.mfcr.cz .

Po zjištění daňové povinnosti na daňovém přiznání následuje etapa zúčtování splatné a odložené daně.

Daň splatná se zjistí na základě základu daně a sazby stanovené zákonem o daních z příjmů. (sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2024 činí 21 %). Zjištěná daňová povinnost za dané účetní období se účtuje na vrub nákladů a ve prospěch závazku vůči státu. V termínech stanovených zákonem je třeba splatnou daň zaplatit.

Malá účetní jednotka, která nemá povinnost auditu, nemá povinnost účtovat o odložené dani. V případě, že malá účetní jednotka dobrovolně účtuje i o odložené dani, potom postupuje dle vnitřního předpisu "Odložená daň“.

Dalším krokem při uzavírání účetních knih je:

 • zúčtování všech zůstatků účtů třídy 5 a 6 na účet 710 – Účet zisků a ztrát a dále

 • zúčtování všech zůstatků aktivních a pasivních účtů a zůstatku na Účtu zisků a ztrát na vrub a ve prospěch účtu 702 – Konečný účet rozvažný. Tento účet je po výše uvedených převodech vyrovnán a představuje schéma bilance k rozvahovému dni.

Při otevírání účetních knih k prvnímu dni následujícího účetního období se transformuje rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků účtů aktiv a počátečních zůstatků pasiv prostřednictvím účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

Dílčí termíny: ................................... Odpovídá: ...................................

4. Sestavení účetní závěrky, zhodnocení výsledků za příslušný rok

4.1. Účetní závěrka

V souladu s ustanovením § 18 ZoÚ tvoří účetní závěrku malé účetní jednotky:

- rozvaha,

- výkaz zisku a ztráty,

- příloha.

Malé účetní jednotky nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu viz – vnitřní předpis "Směrnice pro testování kategorie účetní jednotky“.

ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

Rozvaha ve zkráceném rozsahu (dle § 3a odst. 2 písm. a) PVZÚ), která zahrnuje pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi a dvě položky označené i arabskými číslicemi, tj. položky "C.II.1. Dlouhodobé pohledávky" a "C.II.2. Krátkodobé pohledávky"; je vyhrazena pouze pro malé účetní jednotky, které nemají povinnost auditu:

Strana aktiv:

AKTIVA Běžné období Minulé obd.
  Brutto Korekce Netto Netto
Aktiva celkem        
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál        
B. Stálá aktiva        
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek        
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek        
B. III. Dlouhodobý finanční majetek        
C. Oběžná aktiva        
C. I. Zásoby        
C. II. Pohledávky        
C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky        
C. II. 2. Krátkodobé pohledávky        
C. III. Krátkodobý finanční majetek        
C. IV. Peněžní prostředky        
D. Časové rozlišení aktiv        

Poznámka:

S účinností od 1. 1. 2018 se změnil název položky "B. Dlouhodobý majetek" na "B. Stálá aktiva".

K rozvahovému dni za období 2018 je nutno rozhodnout, zda bude vykazováno "Časové rozlišení aktiv" samostatně v položce "D:" nebo bude vykazováno v rámci pohledávek. V tomto případě bude strana aktiv:

AKTIVA Běžné období Minulé obd.
  Brutto Korekce Netto Netto
Aktiva celkem        
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál        
B. Stálá aktiva        
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek        
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek        
B. III. Dlouhodobý finanční majetek        
C. Oběžná aktiva        
C. I. Zásoby        
C. II. Pohledávky        
C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky        
C. II. 2. Krátkodobé pohledávky        
C. II. 3. Časové rozlišení aktiv        
C. III. Krátkodobý finanční majetek        
C. IV. Peněžní prostředky        

To znamená, že malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a která se rozhodne od účetního období 2018 vykazovat časové rozlišení aktiv v pohledávkách, bude sestavovat rozvahu zahrnující položky označené písmeny a římskými číslicemi a navíc položky "C.II.1. Dlouhodobé pohledávky", C.II.2. Krátkodobé pohledávky" a "C.II.3. Časové rozlišení aktiv“.

Strana pasiv:

  Běžné období Minulé období
Pasiva celkem    
A. Vlastní kapitál    
A.I. Základní kapitál    
A.II. Ážio a kapitálové fondy    
A.III. Fondy ze zisku    
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let    
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období    
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku    
B. + C. Cizí zdroje    
B. Rezervy    
C. Závazky    
C.I. Závazky dlouhodobé    
C.II. Závazky krátkodobé    
D. Časové rozlišení pasiv    

K rozvahovému dni za období 2018 je i v případě pasiv nutno rozhodnout, zda bude vykazováno "Časové rozlišení pasiv" samostatně v položce "D:" nebo bude vykazováno v rámci závazků. V tomto případě bude strana pasiv:

  Běžné období Minulé období
Pasiva celkem    
A. Vlastní kapitál    
A.I. Základní kapitál    
A.II. Ážio a kapitálové fondy    
A.III. Fondy ze zisku    
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let    
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období    
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku    
B. + C. Cizí zdroje    
B. Rezervy    
C. Závazky    
C.I. Závazky dlouhodobé    
C.II. Závazky krátkodobé    
C.III. Časové rozlišení pasiv    

Poznámka: Účetní jednotka rozhodne, který způsob vykazování časového rozlišování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování v pasivech musí být shodný se způsobem vykazování časového rozlišení v aktivech rozvahy.

Zatímco v případě rozvahy mohou všechny malé účetní jednotky sestavovat uvedený typ rozvahy ve zkráceném rozsahu, v případě výkazu zisku a ztráty mají některé malé účetní jednotky možnost sestavit výkaz ve zkráceném rozsahu a některé malé účetní jednotky mají povinnost sestavit výkaz v plném rozsahu.

Varianta: Malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem a

 • která není obchodní společností

sestavuje:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (druhové členění nebo účelové členění), který zahrnuje pouze položky označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky dle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo přílohy č. 3 (účelové členění) PVZÚ.

Varianta: Malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem a

 • která je obchodní společností

sestavuje:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (druhové členění nebo účelové členění), který zahrnuje všechny položky označené římskými číslicemi, písmeny i arabskými číslicemi a výpočtové položky dle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo přílohy č. 3 (účelové členění) PVZÚ.

PŘÍLOHA

Příloha malé účetní jednotky, která nemá povinnost auditu, uvádí pouze základní informace vymezené v § 39 PVZÚ, jedná se zejména o:

 • název a sídlo účetní jednotky, IČO, právní formu, předmět podnikání, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky, podpis odpovědné osoby (statutární orgán);

 • informace o použitých účetních metodách, zásadách;

 • pohledávky a dluhy, které mají splatnost k rozvahovému dni delší než 5 let; pohledávky a dluhy, které jsou kryty věcnými zárukami; pohledávky a dluhy, které nejsou vykázány v rozvaze;

 • zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté řídícím, kontrolním a správním orgánům;

 • výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem;

 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období;

 • informace o nabytí vlastních podílů.

Termín sestavení účetní závěrky: ................................... Odpovídá: ...................................

4.2. Zpracování ukazatelů pro finanční rozbor (pro interní použití)

Termín: ................................... Odpovídá: ...................................

5. Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad

Účetní závěrka je součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob, popřípadě přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Při odevzdání je třeba respektovat pravidla stanovená daňovými předpisy; základní termíny jsou – nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (případně nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období v případě povinného auditu, nebo pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce).

Do 31. 12. 2020 musela být plná moc udělená daňovému poradci uplatněna u správce daně před uplynutím 3 měsíců od konce zdaňovacího období. Počínaje 1. 1. 2021 tato lhůta není zákonem vyžadována a daňové přiznání je možné bez sankce podat společně s plnou mocí na finanční úřad do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Od 1. 1. 2021 dochází k zavedení nové lhůty pro podání daňového přiznání, a to 4 měsíce po skončení zdaňovacího období v případě, podá-li poplatník daňové přiznání elektronicky.

Možná varianta – účetní jednotka je fyzická osoba:

Účetní jednotka odevzdává přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně jednotlivých příloh v elektronické formě prostřednictvím: (uveďte, jakým způsobem odevzdáváte daňové přiznání včetně příloh – zpravidla datová schránka, prostřednictvím daňového portálu, Daňové informační schránky plus,..... .)

Možná varianta – účetní jednotka je právnická osoba:

Účetní jednotka odevzdává přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně jednotlivých příloh v elektronické formě prostřednictvím: (uveďte, jakým způsobem odevzdáváte daňové přiznání včetně příloh – zpravidla datová schránka, prostřednictvím daňového portálu, Daňové informační schránky plus,..... .)

6. Zveřejnění údajů z účetní závěrky podnikatelů

Způsoby zveřejňování jsou zakotveny v § 21a a § 21b ZoÚ.

Malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

Možná varianta:

Účetní jednotka zasílá účetní závěrku v elektronické formě ke zveřejnění rejstříkovému soudu prostřednictvím: (uveďte, jakým způsobem zasíláte rejstříkovému soudu účetní závěrku ke zveřejnění – např. prostřednictvím datová schránky, ...)

Termín: ................................... Odpovídá: ...................................

Možná varianta – účetní jednotka je právnická osoba, daňové přiznání je podáno v elektronické podobě:

Účetní jednotka předává účetní závěrku do sbírky listin ve veřejném rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů jako přílohu daňového přiznání (resp. dodatečného daňového přiznání) k dani z příjmů podaného v elektronické podobě v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb. (daňovým řádem).

Termín: ................................... Odpovídá: ...................................

7. Úschova účetní závěrky a výroční zprávy

Nahrávám...
Nahrávám...