dnes je 1.3.2024

Input:

Měna účetnictví

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1.2
Měna účetnictví

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o oběhu účetních dokladů je zaměřena na:

 1. Vymezení měny účetnictví
 2. Kritéria pro volbu měny účetnictví
 3. Praktické dopady volby

1. Vymezení měny účetnictví

Novela zákona o účetnictví přinesla od 1. 1. 2024 pojem měna účetnictví.

Měnou účetnictví může být:

 1. Česká měna
 2. Jiná měna, pokud jde o funkční měnu a to konkrétně
  1. Euro
  2. Americký dolar
  3. Bratská libra

Funkční měnou se rozumí měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí.

Měnu účetnictví lze změnit pouze k prvnímu dni účetního období. Pokud je měnou účetnictví jiná než česká měna, nelze změnit měnu účetnictví na českou měnu, ledaže tato jiná měna přestane být funkční měnou.

2. Kritéria pro volbu měn účetnictví

Funkční měna účetní jednotky se určuje na základě kritérií pro určení funkční měny podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie, zejména IAS 21 Dopady ze změn měnových kurzů.

Základní předpoklad pro volbu funkční měny:

 • Primární ekonomické prostředí je takové prostředí, ve kterém účetní jednotka vyvíjí svoji činnost, je obvykle prostředím, ve kterém účetní jednotka primárně vytváří a vydává peněžní prostředky

Primární faktory zvažované při volbě funkční měny:

 • Měna, která hlavní měrou ovlivňuje prodejní ceny zboží a služeb (často je to měna, ve které jsou stanoveny a hrazeny prodejní ceny zboží a služeb) a země, jejíž konkurenční síly a právní předpisy převážně určují prodejní ceny zboží a služeb

 • Měna, která hlavní měrou ovlivňuje osobní náklady, náklady na materiál a ostatní náklady vynaložené na prodej zboží nebo služeb (často je to měna, ve které jsou tyto náklady určeny a hrazeny)

Sekundární zvažované faktory:

 • Měna, v níž jsou vytvářeny zdroje z finančních aktivit (tj. dluhy a nástroje vlastního kapitálu)

 • Měna, v níž jsou obvykle kumulovány příjmy z provozních aktivit

K prvnímu dni účetního období je nutné tyto faktory posoudit a funkční měnu určit.

Vnitřní směrnice musí stanovit minimálně:

 • osoby odpovědné za prověření všech faktorů k určení funkční měny,

 • nástroje k ověření faktorů zvažovaných pro určení funkční měny

 • osobu odpovědnou za určení funkční měny

Nejsou-li výše uvedené faktory jednoznačné a funkční měna tedy není zřejmá, musí vedení účetní jednotky určit funkční měnu na základě vlastního úsudku. Takto určená funkční měna musí nejvěrněji

Nahrávám...
Nahrávám...