dnes je 25.6.2024

Input:

Oceňování majetku a závazků

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

4.3
Oceňování majetku a závazků

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o oceňování majetku a závazků je zaměřena na:

1. Oceňování jednotlivého majetku a závazků

2. Oceňování majetku a závazků při pořízení souboru

Jedna z možných variant:

1. pokud lze ocenit jednotlivé složky majetku;

2. pokud nelze ocenit jednotlivé složky majetku.

1. Oceňování jednotlivého majetku a závazků

Majetek a závazky se oceňují (§ 24 ZoÚ):

I. K okamžiku uskutečnění účetního případu

II. Ke konci rozvahového dne (k okamžiku sestavení účetní závěrky)

I. Ocenění majetku a závazků v souladu s § 25 ZoÚ

  • k okamžiku uskutečnění účetního případu:

MAJETEK, ZÁVAZKY OCENĚNÍ
Hmotný majetek (kromě zásob)
nakoupený Pořizovací cenou
vytvořený vlastní činností Vlastními náklady
ostatní *) Reprodukční pořizovací cenou
Zásoby
nakoupené Pořizovací cenou
vytvořené vlastní činností Vlastními náklady
ostatní *) Reprodukční pořizovací cenou
Nehmotný majetek (kromě pohledávek)
nakoupený Pořizovací cenou
vytvořený vlastní činností Vlastními náklady
ostatní *) Reprodukční pořizovací cenou
Peněžní prostředky a ceniny Jmenovitou hodnotou
Podíly, cenné papíry a deriváty Pořizovací cenou
Pohledávky
při vzniku Jmenovitou hodnotou
při nabytí za úplatu nebo vkladem Pořizovací cenou
Závazky Jmenovitou hodnotou
Příchovky zvířat Vlastními náklady

Poznámka:

*) například majetek v případech bezúplatného nabytí, nebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit.

Případy oceňování konkrétního majetku a závazků jsou uvedeny v příslušných vnitřních předpisech.

II. Ocenění ke konci rozvahového dne

Zákon o účetnictví v § 25 odst. 3 stanoví, že při oceňování ke konci rozvahového dne se berou v úvahu všechna předvídatelná rizika, ztráty i všechna snížení hodnoty majetku, bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.

Při snížení hodnoty majetku se rozlišuje, zda se jedná o snížení hodnoty trvalé, které vyjadřují odpisy, nebo přechodné, které se vyjadřuje opravnými položkami ke konkrétnímu majetku.

Způsob stanovení tvorby a čerpání opravných položek ke konkrétnímu majetku je řešen vnitřním předpisem a je povinností každé účetní jednotky popsat tento způsob, včetně uvedení zdroje informací pro stanovení výše opravných položek, v příloze v účetní závěrce.

Druhým instrumentem zásady opatrnosti jsou rezervy. Rezervy není možné používat k úpravě výše ocenění aktiv (viz § 57 PVZÚ). Rezervy (podle § 26 ZoÚ) jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání.

2. Oceňování majetku a závazků při pořízení souboru

V souladu s ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – bod 6.3:

"... v případě souboru hmotných movitých věcí se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru věcně a v hodnotovém vyjádření; pokud se k souboru přiřadí další věc nebo se naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci ...".

Postup při ocenění jednotlivých částí souboru movitých věcí:

  1. Kvalifikovaným odhadem.
  2. Poměrným rozúčtováním.

Ocenění jednotlivých částí souboru movitých věcí kvalifikovaným odhadem lze použít v případě, že ocenění znalcem by bylo neúměrné významu tohoto ocenění, přičemž je nutné zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě majetku.

Nabytí obchodního závodu

Právní úprava prodeje obchodního závodu je vymezena v občanském zákoníku (§ 2175 až § 2183 OZ).

Český účetní standard č. 011 upravuje postup při prodeji obchodního závodu.

Pokud nastane případ nabytí majetku (případně i závazků) za jednu cenu, potom bude jako dodatek tohoto vnitřního předpisu vydán konkrétní postup řešení ocenění.

Komentář:

Základem při oceňování majetku a závazků v účetnictví (ČR) je zásada:

  • akruálního účetnictví,

  • historického účetnictví (historické ceny),

  • opatrnosti.

Akruální účetnictví

Při oceňování majetku a závazků a při jejich účtování o výsledku hospodaření berou účetní jednotky za základ veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich úhrady.

Historická cena

Účetní systém v České republice je v principu založen na historických cenách. Setkáme se v něm ovšem i s jinými oceňovacími základnami.

Historická cena představuje v současné době základní způsob oceňování majetku v rozvaze. Znamená, že majetek (aktiva) účetní jednotky jsou oceněny v peněžních částkách, které byly na jejich získání vynaloženy v době pořízení. Oceňování na základě historických cen vychází z toho, že hospodářské operace se již uskutečnily a jejich ocenění je průkazně a jednoznačně doložené. Tato objektivní měřitelnost je nesporně velkou předností tohoto oceňování, má však i svá omezení. Vyjadřuje tržní podmínky v době, kdy byl příslušný majetek pořízen, takže pokud dochází ke změnám cen, zejména u majetku dlouhodobé povahy, potom jsou informace pro uživatele účetnictví zkreslené. V inflačním prostředí představuje oceňování na základě historické ceny odklon od reality, lépe by vyhovovala tržní cena. Ale i tento způsob působí problémy, neboť přiřazení tržní ceny k majetku je v některých případech založen na odhadech, a tudíž ani tento způsob oceňování nemusí být ve svém důsledku objektivní.

S účinností od 1. 1. 2003 je možno – výhradně u vymezeného majetku a závazků – oceňovat reálnou hodnotou a ekvivalencí (poprvé je možno majetek ocenit ve vyšší hodnotě, než je jeho historická cena). Závazná pravidla jsou stanovena v § 27 ZoÚ .

Zásada opatrnosti

Zásada opatrnosti je vymezena zákonem o účetnictví (§ 25):

Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.

Zákon o účetnictví vymezuje pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu a vlastní náklady:

Pořizovací cena

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Náklady s pořízením majetku související nejsou taxativně vymezeny a mohou se lišit dle konkrétního pořizovaného majetku, jiné mohou být u dlouhodobého majetku, jiné u zásob.

Nahrávám...
Nahrávám...