dnes je 19.6.2024

Input:

Škody na majetku

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

4.8
Škody na majetku

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o škodách je zaměřena na:

1. Vymezení pojmu

2. Vyřazení (likvidace) majetku v důsledku škody

3. Škodu způsobenou živelní pohromou

4. Škodu způsobenou podle potvrzení pachatele neznámou osobou

5. Škodu na cizím majetku

6. Protokol o škodách

Jedna z možných variant:

1. Vymezení pojmu

Pojem škoda vymezuje zákon o daních z příjmů. Škoda znamená znehodnocení majetku, které má za následek jeho vyřazení.

2. Vyřazení (likvidace) majetku v důsledku škody

Při likvidaci je třeba vzít v úvahu další souvislosti:

Náklady v souvislosti s likvidací majetku (mimo likvidaci v důsledku stavby), tj. náklady na demontáž, přepravu apod.; tyto náklady se účtují na vrub nákladů.

Při likvidace stavebního objektu nebo jeho části v důsledku stavby se zůstatková cena zahrne do pořizovacích nákladů na stavbu.

V případě částečné likvidace movité věci (souboru movitých věcí) se pořizovací cena movité věci sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž oprávky z vyřazené části jsou vyjádřeny stejným procentem odpisů jako oprávky k movité věci jako celku.

Zbylý materiál z likvidace dlouhodobého majetku se přijme na sklad, souvztažným účtem jsou výnosy.

Náhradní díly z vyřazeného majetku nebo při likvidaci poškozeného majetku:

Ocenění takto získaných náhradních dílů je v reprodukční pořizovací ceně (kvalifikovaným odhadem).

Některé náhradní díly, například takové, které byly získány z vyřazovaného majetku nebo poškozeného, je třeba renovovat. Náklady na renovaci zvyšují ocenění skladovaných náhradních dílů. Renovace náhradních dílů prováděná ve vlastní režii se účtuje jako aktivace.

V případě, že renovaci konkrétních skladovaných náhradních dílů provede externí firma, zvýší vyúčtovaná služba ocenění těchto náhradních dílů na skladě.

Z pohledu zákona o daních z příjmů je daňově účinným nákladem zůstatková cena zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle zákona o daních z příjmů odpisovat.

Při částečném zlikvidování hmotného majetku je nákladem poměrná část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením.

3. Škoda způsobená živelní pohromou

Za živelní pohromu se pro účely zákona o daních z příjmů považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Výše škody musí být doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem soudního znalce. Tímto posudkem poplatník dokládá, že škoda a její výše byla řádně zjištěna a ohodnocena.

4. Škoda způsobená podle potvrzení policie neznámým pachatelem

Bez ohledu na výši náhrady se jako daňový výdaj uzná i škoda způsobená podle potvrzení policie neznámým pachatelem. Z obsahu tohoto písemného potvrzení by mělo vyplývat, že došlo ke škodě na určitém majetku firmy, kdy k této škodě došlo a že konkrétní pachatel nebyl zjištěn, je neznámý. Potvrzení musí být vydáno orgány policie – Policie ČR nebo orgány zahraniční policie, pokud ke škodě došlo mimo území ČR.

5. Škoda na cizím majetku

Pokud firma způsobí škodu jiné osobě, a bude povinna podle obecně platných právních předpisů poškozenému vzniklou škodu nahradit, jedná se o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP.

6. Protokol o škodách

O všech škodách bude sepsán Protokol o škodách v (specifikujte použitý

Nahrávám...
Nahrávám...