dnes je 19.4.2024

Input:

Účetní uzávěrka

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Účetní uzávěrka

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Před zpracováním účetní závěrky musí účetní jednotka předem zachytit řadu účetních transakcí, jejichž cílem je zajistit, aby účetnictví podávalo věrný a pravdivý obraz o stavu a hospodaření účetní jednotky. Mezi tyto nejběžnější oblasti patří:

  • Tvorba opravných položek – jejíž cílem je zajistit dodržení zásady opatrnosti u aktiv. Opravné položky se vytváří na konci účetního období v případě, že dojde k přechodnému snížení hodnoty aktiva. Tvorba opravné položky představuje náklad (většinou daňově neuznatelný) a zároveň i snížení daného aktiva nepřímo prostřednictvím opravné položky, jež se zaznamenává v rozvaze do sloupečku korekce.

  • Tvorba rezerv – je také nástrojem, který umožňuje účetní jednotce dodržet zásadu opatrnosti, ale v tomto případě se jedná o zachycení závazku, který účetní jednotce vznikl. U tohoto závazku zpravidla účetní jednotka nezná konkrétní částku. Ta je určena na základě kvalifikovaného odhadu. Pokud by účetní jednotka nevytvořila rezervy v případě, že je k tomu skutečný důvod, došlo by k nesprávně vykázané výši vlastního kapitálu, potažmo výsledku hospodaření a hodnoty závazků v účetnictví.

  • Zúčtování dohadných položek – souvisí s transakcemi na konci účetního období, v rámci kterých účetní jednotka nezná přesnou hodnotu pohledávky či závazku, přičemž daná transakce musí být zachycena v účetnictví účetní jednotky. V případě aktiv se nejčastěji jedná o různé náhrady škod, které budou účetní jednotce uhrazeny, nicméně k rozvahovému dni není přesná částka známa. U závazků se jedná o dluhy, které bude muset účetní jednotka uhradit. Zpravidla to mohou být nevyfakturované dodávky např. za energie apod. Bez zachycení těchto transakcí by byla nesprávně ovlivněna výše bilanční sumy a výsledek hospodaření.

  • Zachycení kurzových rozdílů ke konci účetního období – je další nutnou aktivitou, kterou musí účetní jednotka realizovat na konci účetního období v případě pohledávek, závazků, peněžních prostředků v pokladně či na bankovním účtu denominovaných v cizí měně. Pokud by účetní jednotka nezaúčtovala transakce související s kurzovými rozdíly, vykázala by chybně aktiva, vlastní kapitál, závazky i výsledek hospodaření.

  • Analýza časového rozlišení nákladů a výnosů účetní jednotky – je součástí uzávěrkových operací,

Nahrávám...
Nahrávám...