dnes je 27.5.2024

Input:

186/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

č. 186/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 25 odst. 5, § 27 odst. 8 a § 29 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 62/2017 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o lesním hospodářském plánování
Čl. I
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, se mění takto:
1. Poznámky pod čarou č. 2 až 4 se včetně odkazů na ně zrušují.
2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) údaje z jednotlivých inventarizačních ploch, je-li prováděno zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše.”.
3. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) údaje se uvádějí souhrnně za hospodářské skupiny, je-li prováděno zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše.”.
4. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a zakmenění; v případech zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše je zakmenění uváděno pouze, jedná-li se o stejnověké lesní porosty”.
5. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; v případech zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše jsou zakmenění a věk etáže uváděny pouze, jedná-li se o stejnověké lesní porosty”.
6. V § 4 odst. 3 písm. d) se slovo „genetická” nahrazuje slovem „fenotypová”, tečka se nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „ ; v případech zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše se pro dřeviny uvádí pouze zastoupení a fenotypová klasifikace, a to u porostů uznaných a u porostů geneticky nevhodných”.
7. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno e), které zní:
„e) hospodářskou skupinu uvádí
1. výměra,
2. inventarizovaná zásoba předchozí celková (m3 b. k.) a hektarová (m3 b. k./ha),
3. inventarizovaná zásoba současná celková (m3 b. k.) a hektarová (m3 b. k./ha),
4. průměrná roční těžba za inventarizované období podle lesní hospodářské evidence, celková (m3 b. k./rok) a hektarová (m3 b. k./ha/rok),
5. průměrný roční přírůst za inventarizované období, celkový (m3 b. k./rok) a hektarový (m3 b. k./ha/rok),
6. zastoupení jednotlivých druhů dřevin,
7. inventarizovaná zásoba současná jednotlivých
Nahrávám...
Nahrávám...