dnes je 27.5.2024

Input:

Vystavení účetních a daňových dokladů v elektronické podobě

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Vystavení účetních a daňových dokladů v elektronické podobě

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Vystavení účetních a daňových dokladů je jednou z běžných aktivit, ke kterým dochází v rámci vedení účetnictví. Na základě uvedených dokladů zachycuje účetní jednotka příslušné účetní transakce. Aby však bylo možné zachytit jednotlivé hospodářské transakce, musí účetní a daňové doklady v elektronické podobě splňovat legislativně vymezené náležitosti a zároveň účetní jednotka musí zajistit jejich čitelnost z pohledu fyzické osoby.

Vystavení účetních dokladů v elektronické podobě

Každý účetní doklad, který je vystavený v elektronické podobě, musí obsahovat legislativně vymezené náležitosti. Mezi tyto náležitosti se řadí:

 • Označení účetního dokladu.

 • Obsah účetního případu s vymezením jednotlivých účastníků.

 • Peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství.

 • Okamžik vyhotovení účetního dokladu.

 • Okamžik uskutečnění účetního případu, pokud tento okamžik není shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu.

 • Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Příkladem účetních dokladů jsou příjemky, výdejky, příjmové či výdajové pokladní doklady, zúčtovací a výplatní listiny, inventární karty apod. Za předpokladu, že účetní jednotka při vystavení účetního dokladu v elektronické podobě dodrží veškeré výše uvedené náležitosti, je oprávněna následně zachytit příslušnou účetní operaci do jednotlivých účetních knih.

Vystavení daňových dokladů v elektronické podobě

Pokud je však účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty, bude kromě účetních dokladů, vystavovat i daňové doklady v elektronické podobě (daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, zvláštní daňové doklady). V porovnání s účetními doklady však platí to, že daňové doklady mohou být vystaveny v elektronické podobě pouze za předpokladu, že s touto formou dokladu předem souhlasí i subjekt, pro který se plnění uskutečňuje. Bez splnění této podmínky nesmí účetní jednotka vystavit daňový doklad v elektronické podobě. Z tohoto důvodu je důležité, aby si příslušná účetní jednotka předem vyžádala souhlas1, na základě kterého bude oprávněna vystavovat daňové doklady v elektronické podobě příslušnému obchodnímu partnerovi.

Daňový doklad v elektronické podobě

Veškeré daňové doklady, které jsou vystaveny účetní jednotkou, musí obsahovat následující náležitosti:

 • Označení osoby, která plnění uskutečňuje.

 • Daňové identifikační číslo osoby, která plnění uskutečňuje.

 • Označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje.

 • Daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Pokud není osobě, pro kterou se plnění uskutečňuje přiděleno daňové identifikační číslo, tento údaj se na daňovém dokladu neuvádí.

 • Evidenční číslo daňového dokladu.

 • Rozsah a předmět plnění. Pokud však při vystavení dokladu není rozsah plnění znám, neuvádí se.

 • Den vystavení daňového dokladu.

 • Den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu.

 • Jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně.

 • Základ daně.

 • Sazbu daně. Ta nemusí být uvedena, pokud se jedná o plnění osvobozené od daně nebo je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

 • Výši daně, přičemž daň je uvedena v české měně. Ta nemusí být uvedena, pokud se jedná o plnění osvobozené od daně nebo je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

 • Pokud je plnění osvobozeno od daně, daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno.

 • Pokud je osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu, daňový doklad musí obsahovat "vystaveno zákazníkem".

 • Pokud je osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, musí daňový doklad obsahovat "daň odvede zákazník".

Příkladem daňových dokladů jsou například vystavené faktury, dobropisy, vrubopisy, příjmové pokladní doklady apod.

Zjednodušený daňový doklad v elektronické podobě

Účetní jednotka může vystavit zjednodušený doklad za předpokladu, že celková částka nepřevýší hodnotu 10 000 Kč a zároveň doklad splňuje veškerá ustanovení uvedená v zákoně o DPH. Mezi náležitosti zjednodušeného daňového dokladu v elektronické podobě patří:

 • Daňové identifikační číslo osoby, která plnění uskutečňuje.

 • Označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje.

 • Evidenční číslo daňového dokladu.

 • Rozsah a předmět plnění. Pokud však při vystavení dokladu není rozsah plnění znám, neuvádí se.

 • Den vystavení daňového dokladu.

 • Den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu.

 • Sazbu daně. Ta nemusí být uvedena, pokud se jedná o plnění osvobozené od daně nebo je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

 • Pokud je plnění osvobozeno od daně, daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno.

 • Pokud je osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu, daňový doklad musí obsahovat "vystaveno zákazníkem".

 • Pokud je osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, musí daňový doklad obsahovat "daň odvede zákazník".

Pokud zjednodušený daňový doklad

Nahrávám...
Nahrávám...