dnes je 6.12.2022

Input:

Datová schránka

1.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Datová schránka

MVDr. Milan Vodička

Datové schránky začaly být používány od roku 2009 a představují dnes základní pilíř elektronické komunikace ve veřejnoprávním styku, tedy při kontaktu s orgány veřejné moci. Kromě toho ale mohou sloužit i k dodávání soukromoprávních dokumentů mezi fyzickými nebo právnickými osobami. Základní legislativní úpravu obsahují jednak zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a dále vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů a č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobnosti užívání a provozování informačního systému datových schránek. Už z názvů vyplývá, že předmětem úpravy je kromě datových schránek také převod dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak, tzv. autorizovaná konverze, jejímž výstupem je dokument s vahou ověřené kopie původního originálu.

Terminologie a zkratky

Datová schránka – jedná se o zabezpečené elektronické úložiště, které slouží k výměně dokumentů nejen s orgány veřejné moci a mezi nimi, ale i k soukromoprávní komunikaci. Rozlišují se datové schránky orgánů veřejné moci, právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob.

ISDS – Informační systém datových schránek. Jedná se o velmi dobře chráněný prostor, který umožňuje adresnou výměnu zpráv a dokumentů. Správcem systému je Ministerstvo vnitra, provozovatelem Česká pošta a.s.

ID datové schránky – unikátní identifikační označení datové schránky v podobě sedmimístného alfanumerického kódu, které slouží jako její "adresa".

Datová zpráva – systémem datových schránek procházejí datové zprávy. Skládají se ze dvou částí, obálky a přílohy. Obálka datové zprávy obsahuje údaje o odesílateli a příjemci, stručný předmět a doručenku, na které jsou zaznamenány s přesností na vteřiny časy odeslání, dodání a doručení. Věrohodnost těchto časových údajů garantují elektronická časová razítka.

Osoba oprávněná – v případě datových schránek fyzických osob je to osoba, pro kterou byla schránka zřízena, v případě datových schránek právnických osob členové statutárních orgánů nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby a v případě orgánu veřejné moci je to vedoucí tohoto orgánu veřejné moci.

Osoba pověřená – jedná se o osoby, jimž umožní přístup do datové schránky oprávněná osoba, která současně vymezí okruh povolených činností, např. číst nebo odesílat zprávy apod.

Přístupové údaje – slouží ke zprovoznění schránky a k zabezpečení přístupu do ní, navíc mohou být použity k ověření identity fyzické osoby v jiných IT systémech, tzv. autentizaci.

Zřízení datové schránky

Ke vzniku datové schránky dochází jednak ze zákona anebo na žádost. Z moci úřední je zřízena datová schránka:

  1. právnické osobě zřízené ze zákona nebo zapsané do obchodního rejstříku,
  2. organizační složce zahraniční právnické osoby po zápisu do obchodního rejstříku,
  3. fyzické osobě, pokud se jedná o advokáta, daňového poradce, statutárního auditora, insolvenčního správce, znalce, soudního tlumočníka anebo soudního překladatele,
  4. orgánu veřejné moci po jeho vzniku nebo zápisu do evidence podle zvláštního právního předpisu,
  5. orgánu územního samosprávného celku.

V ostatních případech dojde ke zřízení datové schránky na žádost ve lhůtě tří pracovních dnů.

Doručení do datové schránky

Pokud má fyzická nebo právnická osoba zpřístupněnu datovou schránku, jsou orgány veřejné moci povinny doručovat prioritně do ní, pouze pokud to neumožňuje povaha

Nahrávám...
Nahrávám...