dnes je 27.5.2024

Input:

Využití výhod digitalizovaného účetnictví během zpracování účetní uzávěrky a závěrky

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

7.5
Využití výhod digitalizovaného účetnictví během zpracování účetní uzávěrky a závěrky

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Cílem této podkapitoly je navrhnout možnosti, jak si zjednodušit vybrané aktivity související s uzavřením účetního období a zpracováním účetní závěrky v případě digitalizovaného účetnictví. Tím by mělo dojít k úspoře provozních nákladů a zároveň i času, který je nezbytné vynaložit k tomu, aby účetní jednotka byla schopna dodržet svoji zákonnou povinnost. Tím, že účetní jednotka digitalizovala svoje účetnictví, již efektivně využila většiny možností, které jsou spojeny s celým procesem digitalizace. Na základě toho je pak možné uzavřít účetní knihy a sestavit závěrku, přičemž účetní jednotka čerpá z benefitů získaných během účetního období.

Tvorba opravných položek

1. V datovém uložišti prostřednictvím softwarového řešení eviduje účetní jednotka:
  • Pořizovací cenu u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nakoupených zásob, cenných papírů (v případě jejich ocenění historickou cenou na konci účetního období).

  • Vlastní náklady v případě zásob vyrobených vlastní činností.

  • Nominální hodnotu pohledávek (v případě realizovaných pohledávek) či pořizovací cenu pohledávek (se kterými účetní jednotka obchoduje).

2. Na konci účetního období účetní jednotka:
  • Porovná ekonomický prospěch, který by mělo přinést příslušné dlouhodobé hmotné a nehmotné aktivum s jeho zůstatkovou cenou (pokud je odpisované), resp. s pořizovací cenou v případě neodpisovaného dlouhodobého aktiva. V případě, že předpokládaný ekonomický prospěch daného aktiva je nižší než výše zůstatková cena, resp. pořizovací cena; vytvoří účetní jednotka opravnou položku. Podklady vychází z použitého softwarového produktu.

  • Po provedení fyzické inventury a vyrovnání případně vzniklých inventarizačních rozdílů u zásob kontroluje jejich realizační hodnotu, tj. hodnotu, za kterou je možné, na základě kvalifikovaného odhadu, prodat dané zásoby. V případě, že účetní jednotka zjistí, že realizační hodnota je nižší než pořizovací cena, vytvoří k dané zásobě opravnou položku. Obdobně postupuje i v případě zásob vlastní výroby, u kterých kontroluje hodnotu vlastních nákladů s realizační cenou. Realizační hodnota vychází např. z prodejního ceníku, pokud účetní jednotka předpokládá, že za danou hodnotu je schopna příslušné zásoby prodat.

  • U cenných papírů dochází k převzetí tržní ceny obchodovaných cenných papírů elektronicky z burzy, na které se daný cenný papír obchoduje. Pokud je tržní hodnota cenného papíru nižší než pořizovací cena, účetní jednotka musí vytvořit opravnou položku.

  • V případě pohledávek sleduje účetní jednotka jejich rizikovost prostřednictvím softwarového řešení. V případě, že je riziko identifikováno, vytvoří účetní jednotka k daným problematickým pohledávkám opravnou položku.

Tvorba rezerv

Účetní jednotka využívá softwarový produkt, v rámci kterého eviduje např. rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, rezervy na opravy, rezervy na daň z příjmů apod.Z pohledu digitalizace se doporučuje v datovém uložišti uchovávat co nejvíce podkladů, na základě kterých pak dochází k výpočtu výše rezervy, jež má být v daném účetním období vytvořena či čerpána.

Zúčtování dohadných položek

Nahrávám...
Nahrávám...