dnes je 19.4.2024

Input:

Základní vymezení inventarizace majetku a závazků

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Základní vymezení inventarizace majetku a závazků

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Hlavním úkolem účetnictví je zajistit úplnost, průkaznost a věrohodnost účetních záznamů. Z tohoto důvodu má účetnictví v sobě zakomponovaný vnitřní kontrolní systém sloužící k eliminaci vybraných potenciálních chyb, kterým lze aktivně předcházet. Součástí tohoto systému je i inventarizace majetku a závazků1. Ta se řadí zároveň mezi jeden z metodických prvků účetnictví. Jejím úkolem je zajistit věcnou správnost účetnictví.

Účetní jednotka provádí inventarizaci zpravidla jedenkrát ročně ke dni sestavení účetní závěrky.

  • Řádná inventarizace – účetní jednotka provádí tento typ inventarizace v předem stanovených termínech.

  • Mimořádná inventarizace – realizuje se v rámci mimořádných událostí (např. personální změny ve skladu, likvidace účetní jednotky, sloučení účetní jednotky, přírodní katastrofa apod.).

Inventarizace provedená ke dni účetní závěrky se nazývá periodickou inventarizací a jedná se o tzv. základní formu inventarizace. U vybraných druhů aktiv však není možné daný majetek zinventarizovat přímo k poslednímu dni účetního období. Aby bylo možné komplexně zrealizovat celý inventarizační proces, využívá se pro tyto specifické potřeby tzv. průběžná inventarizace, která se realizuje během účetního období ve vymezeném časovém úseku. Je tomu tak z toho důvodu, že vybraná aktiva nemusí mít pevné místo uložení (např. účetní jednotka vlastní nákladní automobil, který je využíván pro potřeby dopravy v rámci vybraných států EU a inventarizační komise bohužel nemá možnost u daného majetku provést jeho inventuru k rozhodnému okamžiku na konci účetního období).

Hlavním cílem inventarizace majetku a závazků je nejprve identifikovat2 veškerá aktiva a závazky v účetní jednotce a ty následně porovnat se stavem, který je zaznamenán v účetnictví. V ideálním případě se skutečný stav rovná stavu zaznamenanému v účetnictví. Nicméně velmi často dochází i k situaci, kdy účetní jednotka zaznamená inventarizační rozdíl v podobě manka3 či přebytku4. Následně je nezbytné vyrovnat inventarizační rozdíly v rámci příslušných účetních transakcí. Součástí inventarizačního procesu je i přijetí opatření, která by v budoucnu měla zamezit vzniku inventarizačních rozdílů v maximálně možné míře.

Účetní jednotka však v rámci

Nahrávám...
Nahrávám...