dnes je 15.4.2024

Novinky Online finančního úřadu 2022/2023Garance

30.1.2023, Mgr. Ing. Eva Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od spuštění Portálu MOJE daně a Online finančního úřadu (dostupné na www.mojedane.cz) uběhly téměř dva roky. Za tuto dobu došlo ke změnám v jejich funkčnosti, které mohou daňovým subjektům zásadním způsobem usnadnit plnění daňových povinností. Například má…

Daňová informační schránka (DIS+)Garance

17.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová informační schránka (dále také jen DIS+) je službou Finanční správy České republiky dostupnou na portálu MoJe daně. Dostupné online na https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home1 Poskytuje možnost seznamovat se prostřednictvím internetu s informacemi…

Elektronická identifikace a identitaGarance

12.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních parametrů právního jednání kromě zřejmého projevu vůle je také určení osoby, která jej činí – viz § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podobně v případě podání vyžadují procesní předpisy jasnou patrnost skutečnosti, kdo jej činí –…

Elektronický podpisGarance

10.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronickým podpisem se rozumí „data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá…

Datová schránkaGarance

5.1.2023, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Datové schránky začaly být používány od roku 2009 a představují dnes základní pilíř elektronické komunikace ve veřejnoprávním styku, tedy při kontaktu s orgány veřejné moci. Kromě toho ale mohou sloužit i k dodávání soukromoprávních dokumentů mezi fyzickými…

Fikce doručení papírová i digitálníGarance

2.11.2022, MVDr. Milan Vodička, JUDr. Tereza Fritz PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručení písemnosti je jedním ze základních pilířů řádného průběhu řízení, neboť se „jedná o komunikační prostředek, kdy doručení slouží k seznámení účastníků konkrétního řízení s určitými úkony, provedenými orgány veřejné moci” Viz rozsudek NSS čj. 1 As…

Digitální účetnictví a správa daněGarance

24.1.2022, Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace. Téma, které rezonuje v mnoha oblastech lidského konání a nevyhýbá se ani problematice účetnictví. V současném trendu požadavků na účetní informace jsou akcentovány zvýšené nároky na  jednoduchost, rychlost, ale i kvalitu a dostupnost účetních…

Elektronické podáníGarance

1.9.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podáním se rozumí právní jednání vůči orgánu veřejné moci. Obecně platnými požadavky je určení toho, kdo jej činí, čeho se týká a co je navrhováno. Bez ohledu na označení je podání posuzováno vždy podle svého obsahu. Pro elektronickou formu podání se používá…

Legislativní úprava vedení účetnictví v digitální podoběGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace účetnictví je v současné době aktuálním trendem. O způsob, jakým je vedeno digitalizované účetnictví, se zajímají různé účetní jednotky bez ohledu na svoji velikost či předmět podnikání. Zpravidla se jedná o subjekty, které je možné označit jako…

Základní vymezení účetní závěrkyGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle § 1 odst. 2 ZoÚ, zákona o účetnictví, se účetní jednotkou rozumí veškeré:

Základní vymezení účetních záznamůGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky mají povinnost vést své účetnictví jako soustavu účetních záznamů za celou účetní jednotku jako celek. Mezi účetní záznamy patří:

Technické vybavení nezbytné pro implementaci a zajištění provozu digitalizovaného účetnictvíGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá účetní jednotka, bez ohledu na její velikost a předmět podnikání, bude potřebovat technické vybavení (hardware) V následujícím textu jsou popsaná aktuální řešení, která jsou dostupná na trhu ke dni vydání této publikace.1, které bude určené nejprve pro…

Účetní záznamy v elektronické podoběGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato kapitola se zabývá problematikou účetních záznamů v elektronické podobě. Nejprve vymezuje pojem účetní záznam. Dále se zabývá oběhem účetních dokladů od jejich vystavení či přijetí až po jejich skartaci.…

Účetní uzávěrkaGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Před zpracováním účetní závěrky musí účetní jednotka předem zachytit řadu účetních transakcí, jejichž cílem je zajistit, aby účetnictví podávalo věrný a pravdivý obraz o stavu a hospodaření účetní jednotky. Mezi tyto nejběžnější oblasti…

Inventarizace majetku a závazků v oblasti digitálního účetnictvíGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetku a závazků je velmi důležitou součástí účetního systému. Souhrn jednotlivých aktivit, které se realizují v rámci inventarizačního procesu, má pro účetní jednotku zcela zásadní význam. V oblasti digitálního účetnictví je možné samotný…

Základní vymezení inventarizace majetku a závazkůGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním úkolem účetnictví je zajistit úplnost, průkaznost a věrohodnost účetních záznamů. Z tohoto důvodu má účetnictví v sobě zakomponovaný vnitřní kontrolní systém sloužící k eliminaci vybraných potenciálních chyb, kterým lze aktivně předcházet. Součástí…

Důležitost inventarizace majetku a závazků z pohledu účetní jednotkyGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetku a závazků je, jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole, součástí vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Její význam je zcela zásadní z pohledu účetní jednotky.…

Základní právní normy upravující digitální účetnictvíGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vedení účetnictví bez ohledu na formu, v jaké je účetnictví vedeno, musí účetní jednotka dodržovat veškerou platnou legislativu, která souvisí s činností a aktivitami příslušné účetní jednotky. Oblast digitálního účetnictví je upravena především…

Problematika digitálního účetnictví v legislativě České republikyGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu budou specifikovány vybrané, a z pohledu účetní jednotky velmi důležité, legislativní oblasti vyplývající z výše uvedených právních norem, jejichž požadavky musí účetní jednotka během vedení účetnictví a následného uschování veškerých…

Programové vybavení nezbytné pro implementaci a zajištění provozu digitalizovaného účetnictvíGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka může vlastnit výše uvedená hardwarová zařízení, avšak bez příslušného softwarového řešení by efektivita celého digitalizačního procesu byla často téměř nemožná. Základním předpokladem je, že účetní jednotka na počítači (desktopová verze,…

Zpracování účetnictví v elektronické podoběGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakmile se účetní jednotka seznámí s veškerou aktuálně platnou legislativou komplexně upravující problematiku digitálního účetnictví a rozhodne se pro digitalizaci účetnictví s tím, že je pro ni celý proces přínosem, je třeba se na celý transformační proces…

ÚvodGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace je fenoménem dnešní doby. Ovlivňuje občany bez ohledu na jejich věk či pohlaví, podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost či obor podnikatelské činnosti, ale i stát v podobě zákazníka podnikatelských subjektů či v podobě orgánu veřejné…

Nástroje sloužící pro zpracování účetní uzávěrky a závěrkyGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitální účetnictví by účetní jednotce mělo umožnit zpracovávat jednotlivé účetní transakce rychle, bezpečně a efektivně. Aby mohl celý proces bezproblémově fungovat, je potřeba, aby účetní jednotka byla na digitalizaci připravena. V případě zpracování…

Úschova účetních a daňových dokladů v elektronické podoběGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doba, po kterou uschovává účetní jednotka účetní záznamy, mezi které se řadí i účetní a daňové doklady v elektronické podobě, je stanovena v souladu s aktuálně platnou legislativou následujícím…

Vystavení účetních a daňových dokladů v elektronické podoběGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vystavení účetních a daňových dokladů je jednou z běžných aktivit, ke kterým dochází v rámci vedení účetnictví. Na základě uvedených dokladů zachycuje účetní jednotka příslušné účetní transakce. Aby však bylo možné zachytit jednotlivé hospodářské transakce,…

Účetní závěrka v digitálním účetnictvíGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrka je vyvrcholením veškerých účetních prací na konci účetního období. V souladu se zákonem o účetnictví musí všechny účetní jednotky sestavit svoji účetní závěrku. Avšak rozsah účetní závěrky, výkazy, které musí být v rámci účetní závěrky povinně…

Konverze účetních a daňových dokladů na elektronickou podobuGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka, která vede digitalizované účetnictví, se velmi často může setkat s účetními či daňovými doklady, které stále ještě  budou mít papírovou podobu. Je tomu tak z důvodu, že řada obchodních partnerů a dalších subjektů, se kterými příslušná účetní…

Zachování digitální stopy účetních či daňových dokladů v elektronické podoběGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zachování digitální stopy účetních či daňových dokladů v elektronické podobě je základním a naprosto nezbytným předpokladem sloužícím k tomu, aby bylo možné považovat veškeré účetní záznamy v účetnictví příslušné účetní jednotky za průkazné. Pokud by digitální…

Ověření účetních či daňových dokladů v elektronické podoběGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetním dokladem se rozumí účetní záznam, který musí být průkazný. Aby bylo možné zajistit průkaznost účetního dokladu, je nezbytné před samotným zaúčtováním jakékoliv účetní transakce ověřit, zda daný doklad, který má být zachycen v účetním systému,…

Přechod na digitální účetnictvíGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním cílem této kapitoly je objasnit, jakým způsobem by měla účetní jednotka zdigitalizovat své účetnictví tak, aby celý proces proběhl v souladu s představami účetní jednotky a zároveň, aby účetní jednotka měla podchyceny veškeré legislativní záležitosti,…

Elektronická písemnostGarance

1.9.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronická písemnost je písemnost v jiné než materiální (listinné) podobě. Nejčastěji se bude jednat o formu digitální, která může vzniknout několika způsoby:

Inventarizace majetku a závazků v oblasti digitálního účetnictvíGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přípravná fáze inventarizace majetku a závazků v digitalizované účetní jednotceGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Před započetím celého inventarizačního procesu se musí účetní jednotka předem připravit na to, že je celý proces realizován v rámci digitálního účetnictví. Z tohoto důvodu je třeba nejprve specifikovat v rámci svých vnitřních předpisů závazný a přesný postup,…

Účetní závěrka v digitálním účetnictvíGarance

1.9.2021, Ing. Josef Horák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Digitalizace v praxi
Nahrávám...
Nahrávám...