dnes je 22.7.2024

Input:

Problematika digitálního účetnictví v legislativě České republiky

1.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Problematika digitálního účetnictví v legislativě České republiky

Ing. Josef Horák, Ph.D.

V následujícím textu budou specifikovány vybrané, a z pohledu účetní jednotky velmi důležité, legislativní oblasti vyplývající z výše uvedených právních norem, jejichž požadavky musí účetní jednotka během vedení účetnictví a následného uschování veškerých účetních záznamů dodržovat.

Z pohledu hierarchie je účetnictví v České republice upraveno zákonem o účetnictví; dále vyhláškou1 upravující některá ustanovení zákona o účetnictví a Českými účetními standardy. Účetní jednotka si musí též zpracovat vlastní vnitřní směrnice2 upravující vedení účetnictví v příslušné účetní jednotce, přičemž ty budou v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Zákon o účetnictví uvádí3, že účetnictví příslušné účetní jednotky musí být vedeno správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem, který zaručuje trvalost účetních záznamů. Toto ustanovení je zcela zásadní pro vedení účetnictví jak v papírové podobě, tak i elektronické formě. Z pohledu přechodu z účetnictví vedeného v papírové podobě na digitální formu se jedná o alfu a omegu celého transformačního procesu.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Umožňuje vedení účetnictví v listinné, technické či smíšené formě.

 • Na všechny formy účetního záznamu se pohlíží stejně, pokud ZoÚ nestanovuje jinak.

 • Stanovuje povinnost podepsat účetní záznamy.

 • Stanovuje povinnost zaručit trvalost účetních záznamů.

 • Ukládá povinnost úschovy účetních záznamů.

Z pohledu daňových dokladů se k dané problematice vyjadřuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Ten specifikuje formu daňového dokladu a zároveň uvádí, že je možné převést daňový doklad z jedné formy dokladu na druhou.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Daňový doklad může být v listinné nebo elektronické formě.

 • Lze převést daňový doklad z listinné podoby do elektronické.

 • Lze převést daňový doklad z elektronické podoby do listinné.

Danou problematikou se dále zabývá i zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů4. Ten v § 18 odst. 1 uvádí, že poplatník musí nejpozději při uskutečnění tržby vystavit účtenku5 tomu, od koho evidovaná tržba plyne; a dále zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně.

Z pohledu účetních záznamů (obecně i veškerých dokumentů) v digitální podobě je důležité, aby tyto dokumenty byly podepsány elektronickým podpisem. Pokud tomu tak není, účetní jednotka musí prokázat v případě jeho zpochybnění, že elektronicky nepodepsaný doklad v digitální formě pochází jednoznačně od subjektu, který jej, dle tvrzení příslušné účetní jednotky, vystavil.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Písemná forma je zachována při právním jednání učiněném elektronicky nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby (více viz § 562).

Oblast elektronického podpisu upravuje zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní normu, která je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (známé též jako "eIDAS"). Kromě elektronického podpisu jsou v tomto zákoně upravena i kvalifikovaná časová razítka.

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Elektronický podpis (kvalifikovaný, uznávaný, zaručený).

 • Kvalifikované časové razítko.

 • Pečetění dokumentů.

Neméně důležitou oblastí, která musí být legislativně řádně podchycena, je i situace, kdy účetní jednotka chce změnit formu dokumentu z papírové podoby na elektronickou či obráceně. Tuto problematiku upravuje, jak již bylo uvedeno v předchozím textu, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Nahrávám...
Nahrávám...