dnes je 26.11.2022

Input:

Elektronický podpis

1.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronický podpis

MVDr. Milan Vodička

Elektronickým podpisem se rozumí "data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání".

V širším slova smyslu se tak jedná i o jméno a příjmení uvedené v patičce emailu, obrázek naskenovaného vlastnoručního podpisu vložený do digitální písemnosti apod. Dostatečnou mírou věrohodnosti pro účely účetnictví, daní nebo komunikace s orgány veřejné moci disponují následující elektronické podpisy:

Zaručený elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis definovaný v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen eIDAS). Požadavky, které jsou na něj kladeny, obsahuje článek 26, který uvádí, že zaručený elektronický podpis:

a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou;

b) umožňuje identifikaci podepisující osoby;

c) je vytvořen pomocí dat pro vytváření elektronických podpisů, která podepisující osoba může s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou; a

d) je k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.

Z uvedeného vyplývá, že použití elektronického podpisu nejen identifikuje fyzickou osobu, která podpis připojila, ale zabezpečuje, a to velmi spolehlivě, neměnnost, a tím tedy i věrohodnost dat v podobě dokumentu, datové zprávy apod.

Uznávaný elektronický podpis

Uznávaný elektronický podpis je definován v § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Musí nejen splňovat požadavky kladené na zaručený elektronický podpis, ale navíc musí být založen na kvalifikovaném certifikátu. Proces vydání kvalifikovaného certifikátu podléhá přesným mezinárodně platným postupům a standardům, včetně ověření identity žadatele. Dosahuje proto stupně věrohodnosti, který je vyžadován pro komunikaci s orgány veřejné moci. Uznávaným elektronickým podpisem musí být podepsán dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu, tento pojem zahrnuje orgány veřejné moci, včetně správců daně, orgánů sociálního zabezpečení, územní

Nahrávám...
Nahrávám...