dnes je 22.7.2024

Input:

240/2013 Sb., Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 240/2013 Sb., Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 3. července 2013
o investičních společnostech a investičních fondech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
148/2016 Sb.
(k 1.6.2016)
mění, celkem 115 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 640 písm. f)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 569, § 570, § 580, § 592 a ustanovení části patnácté
204/2017 Sb.
(k 13.8.2017)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
33/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá § 8a; mění § 154; nové přechodné ustanovení
119/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění, celkem 89 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění, celkem49 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
106/2023 Sb.
(k 1.5.2023)
mění § 230
163/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění, celkem 110 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje podmínky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů.
Působnost zákona
§ 2
Tento zákon se nevztahuje na činnost spočívající
a)  ve shromažďování
1.  peněžních prostředků, jehož hlavním účelem je financování vlastní výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky, nebo
2.  penězi ocenitelných věcí, jehož hlavním účelem je provozování vlastní výroby, vlastního obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto penězi ocenitelné věci,
b)  ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí za účelem jejich společného investování, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, vykonává-li tuto činnost právnická osoba, aby prostřednictvím své účasti v jedné nebo více jiných právnických osobách přispívala k dlouhodobému rozvoji těchto osob, a
1.  její účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo
2.  jejím hlavním cílem není tvorba zisku pomocí zcizování účasti v těchto osobách; tato podmínka je splněna zejména tehdy, vyplývá-li z výroční zprávy této osoby nebo z jiných veřejně přístupných dokumentů, že toto není jejím cílem, nebo
c)  ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí, je-li prováděna v rámci sekuritizace3) a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci,

nestanoví-li tento zákon dále jinak (§ 98 odst. 3).
§ 2a
Tento zákon se nevztahuje také na činnost spočívající
a)  ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od členů rodiny za účelem jejich společného investování a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci (family office vehicle), nebo
b)  ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí za účelem jejich společného investování, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, je-li investorem výlučně osoba, která spolu s tím, kdo tuto činnost provádí, tvoří koncern,

ledaže ten, kdo tuto činnost provádí, je zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596
Nahrávám...
Nahrávám...