dnes je 22.7.2024

Input:

283/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 283/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 11. června 2020,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna daňového řádu
Čl. I
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 337/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se slova „přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení”) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení”)” nahrazují slovem „tvrzení”.
2. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4)  Daňovým tvrzením je
a)  řádné daňové tvrzení, a to daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování,
b)  dodatečné daňové tvrzení, a to dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování.”.
3. V § 31 odst. 1 se slova „Daňový subjekt nebo jeho zástupce” nahrazují slovy „Osoba zúčastněná na správě daní”.
4. V § 34 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2)  Pokud osoba zúčastněná na správě daní učinila podání elektronicky způsobem vyžadujícím dodatečné potvrzení, je pro určení počátku běhu lhůty pro vydání rozhodnutí nebo provedení jiného úkonu správce daně rozhodný den, kdy bylo podáno potvrzení tohoto podání.”.
5. V § 36 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7)  Pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty je rozhodný den, kdy byla tato žádost podána podle § 35 odst. 1.”.
6. V § 37 odst. 4 písm. c) se slova „řádného daňového tvrzení nebo dodatečného” zrušují.
7. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l)  orgánu veřejné moci pro účely prokázání skutečnosti, že daňový subjekt nemá u správce daně evidován nedoplatek, a to v případě, kdy takové prokázání požaduje jiný zákon,
m)  Ministerstvu financí jako orgánu příslušnému k jednání v řízení na základě mezinárodní smlouvy, a to v rozsahu projednávání správy daní v tomto řízení.”.
8. V § 57 odst. 1 písm. d) se slovo „získávají” nahrazuje slovem „zpracovávají”.
9. V § 61 odst. 2 se za slovo „povinností,” vkládají slova „nebo které je oznámením,”.
10. V § 65 odst. 2 se slova „zahájení projednání zprávy o daňové kontrole” nahrazují slovy „sdělení dosavadního výsledku kontrolního zjištění”.
11. § 69 až 69b včetně nadpisů znějí:
㤠69
Daňová informační schránka
(1)  Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, umožní daňovému subjektu využívat prostřednictvím dálkového přístupu daňovou informační schránku. Daňová informační schránka může být společná pro více správců daně.
(2)  Daňový subjekt může prostřednictvím daňové informační schránky
a)  získávat informace shromažďované ve spisu a na
Nahrávám...
Nahrávám...