dnes je 23.7.2024

Input:

499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 30. června 2004
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 13 odst. 1, § 53 odst. 3 a 5 a § 68 odst. 2 nahrazuje slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 76 odst. 2 nahrazuje slova
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v příloze 2 bodu 2 písm. h) vkládá slova
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
mění celkem 13 novelizačních bodů
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část šestou
32/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
vkládá nový § 64a
190/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 153 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 18 odst. 2 písm. b) a § 37
ÚZ 309/2009 Sb.
 
 
ÚZ 243/2010 Sb.
 
 
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 37 odst. 5, § 63 odst. 2 a 3, § 64, § 68 odst. 1, § 68a odst. 5, § 70 odst. 1
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění, celkem 209 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
ÚZ 329/2012 Sb.
 
 
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 46 odst. 1 písm. c), § 49 odst. 1 písm. c) a přílohu č. 2
56/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 45 a § 47
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 46, § 49, § 65, § 69a a § 70; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 46, § 49, § 73, § 74, § 75
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 53 odst. 1
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 12, § 64, § 68 a § 78
261/2021 Sb.
(k 24.7.2021)
mění, § 40, § 64, § 78 a přílohu č. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 2, § 37, § 38, § 44, § 63, § 64, § 65, § 74; vkládá § 69b až 69e a § 78c; ruší § 38a; nová přechodná ustanovení
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
326/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 3 a § 63
416/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 47, § 48 a přílohu č. 3
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 63 odst. 1
197/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a)  výběr a evidenci archiválií,
b)  ochranu archiválií,
c)  práva a povinnosti vlastníků archiválií,
d)  práva a povinnosti držitelů a správců archiválií (dále jen „držitel archiválie”),
e)  využívání archiválií,
f)  zpracování osobních údajů pro účely archivnictví,
g)  soustavu archivů,
h)  práva a povinnosti zřizovatelů archivů,
i)  spisovou službu,
j)  působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”) a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby,
k)  přestupky.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  archivnictvím obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní,
b)  péčí o archiválie jejich výběr, evidence, ochrana, archivní zpracování, uložení a zpřístupnění,
c)  archivem zařízení podle tohoto zákona, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně,
d)  původcem každý, z jehož činnosti dokument vznikl; za dokument vzniklý z činnosti původce se považuje rovněž dokument, který byl původci doručen nebo jinak předán,
e)  dokumentem každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena,
f)  archiválií takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence,
g)  výběrem archiválií posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání za archiválie a zařazení do evidence archiválií,
h)  archivním fondem soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených z činnosti původce,
i)  archivní sbírkou soubor archiválií navzájem propojených jedním nebo několika společnými znaky,
j)  archivní pomůckou informační systém, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního fondu, archivní sbírky nebo jejich částí,
k)  archivním zpracováním třídění, pořádání a popis archiválií,
l)  výkonem spisové služby zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností,
m)  spisovnou místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k
Nahrávám...
Nahrávám...