dnes je 23.7.2024

Input:

501/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 501/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
398/2005 Sb.
(k 5.10.2005)
mění 17 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
398/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 81, vkládá § 81a, v § 86 doplňuje písm. l)
350/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění 20 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
470/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 12 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. f), § 75 a v příloze č. 1 v pol. 9 ruší písm. a); nová přechodná ustanovení
420/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 73 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
408/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
468/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 116 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
251/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
442/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
443/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4, § 22 odst. 3 a § 23 odst. 2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na použitelný předpis Evropské unie2) a stanoví pro účetní jednotky uvedené v § 2
a)  uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky,
b)  účetní metody a jejich použití,
c)  směrnou účtovou osnovu.
§ 2
(1)  Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a), b), j) a k) zákona, které jsou:
a)  bankou a pobočkou zahraniční banky podle zákona upravujícího činnost bank,
b)  spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna”),
c)  obchodníkem s cennými papíry, organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „obchodník s cennými papíry”),
d)  investiční společností a investičním fondem nebo pobočkou zahraniční osoby, která je oprávněna obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy podle zákona upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů,
e)  smíšenou holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,
f)  finanční holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,
g)  penzijní společností, účastnickým fondem nebo transformovaným fondem podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
h)  institucí elektronických peněz, pobočkou zahraniční instituce elektronických peněz z členského státu podle zákona upravujícího platební styk, nebo
i)  platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce z členského státu podle zákona upravujícího platební styk.
(2)  Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky uvedené v odstavci 1 písm. h) a i), pouze pokud jsou finančními institucemi podle zákona upravujícího činnost bank nebo pobočkami zahraničních osob, které jsou srovnatelné s finančními institucemi podle zákona upravujícího činnost bank.
(3)  Tato vyhláška se vztahuje i na Českou národní banku s výjimkou § 3, 4, 5 až 65 a ustanovení části páté týkající se konsolidované účetní závěrky. Od ustanovení v ostatních částech se Česká národní banka může odchýlit, pokud bude postupovat v souladu s pravidly stanovenými Evropskou
Nahrávám...
Nahrávám...