dnes je 22.7.2024

Input:

58/2000 F.z., Pokyn č. D-210: o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

58/2000 F.z., Pokyn č. D-210: o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
Pokyn č. D-210
o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
 
Referent: Ing. Jiří Najman, tel. 5704 2573
Čj. 181/14 570/2000
 
ze dne 13. listopadu 2000
Obsahem tohoto metodického pokynu je výklad těch ustanovení § 9 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), která se týkají prodeje zboží. Toto zdanitelné plnění se v praxi vyskytuje velmi často, vzhledem k jeho různým formám je však někdy obtížné datum uskutečnění zdanitelného plnění stanovit. Úvodem je ještě třeba zdůraznit, že den uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží není zákonem vázán ke dni převodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího, i když se pochopitelně u mnoha obchodních případů mohou tyto dva dny shodovat.
1. Prodej zboží na základě kupní smlouvy uzavřené podle § 409 až 475 obchodního zákoníku
V tomto případě se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem dodání vymezeným v kupní smlouvě [§ 9 odst. 1 písm. a) zákona]. Není-li tento den ve smlouvě uveden, potom je zdanitelné plnění uskutečněno skutečným dnem dodání ve smyslu § 412 a 413 obchodního zákoníku. V případech, kdy se den dodání vymezený ve smlouvě neshoduje se skutečným dnem dodání a toto se odrazí v písemném dodatku ke kupní smlouvě - změna dne dodání, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem dodání dle tohoto dodatku. Pokud je však dodatek uzavřen až po dni dodání uvedeném ve smlouvě; považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné dnem dodání uvedeným ve smlouvě (nikoliv v dodatku).
2. Prodej zboží na základě kupní smlouvy uzavřené podle § 588 až 627 občanského zákoníku
Zdanitelné plnění se v tomto případě považuje za uskutečněné dnem převzetí nebo zaplacení zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak [§ 9 odst. 1 písm. a) zákona].
Dnem převzetí se rozumí den fyzického převzetí zboží kupujícím.
Dnem zaplacení se rozumí den, kdy prodávající obdrží od kupujícího celou sjednanou cenu zboží, přičemž se nejedná o zaplacení zálohy.
3. Splátkový prodej zboží
Splátkovým prodejem se podle § 2 odst. 2 písm. y) zákona rozumí dodání zboží nebo převod nemovitostí, při kterých k úhradě kupní ceny dochází ve splátkách po nabytí vlastnictví ke zboží nebo nemovitosti kupujícím [nezaměňovat s finančním leasingem definovaným v § 2 odst. 2 písm. r) zákona!].
U splátkového prodeje zboží je třeba vycházet z výše uvedených skutečností. Pro stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění je rozhodující, zda se jedná o prodej na základě kupní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku nebo o prodej na základě kupní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku.
Den uskutečnění zdanitelného plnění se tedy stanoví podle bodu 1 nebo podle bodu 2 tohoto pokynu.
Pro úplnost je ještě třeba uvést, že i v případě prodeje zboží na splátky je možné písemně smluvit, že kupující nabude vlastnické právo ke zboží teprve až zaplatí kupní cenu (§ 445 obchodního zákoníku či § 601 občanského zákoníku). Také v těchto případech se den uskutečnění zdanitelného plnění stanoví podle bodu 1 nebo 2 tohoto
Nahrávám...
Nahrávám...