dnes je 23.7.2024

Input:

99/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

č. 99/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 6. dubna 2023,
kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 178/2022 Sb., k provedení § 18g odst. 10, § 18m odst. 5 a § 18n odst. 6 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhlášky č. 26/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 338/2015 Sb., vyhlášky č. 208/2018 Sb., vyhlášky č. 49/2022 Sb. a vyhlášky č. 268/2022 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
㤠1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie20a upravuje
a)  označení pozemních komunikací,
b)  péči vlastníka o komunikace a jejich evidenci,
c)  technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na komunikaci,
d)  stavební úpravy komunikací,
e)  obecné technické požadavky na komunikaci,
f)  uzavírky a objížďky a zvláštní užívání komunikací,
g)  rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti,
h)  styk komunikací s vodními toky, dráhami, inženýrskými sítěmi a jinými vedeními,
i)  kontrolní vážení vozidel a
j)  informační formulář.


20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě.”.
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
㤠1a
Úvodní ustanovení
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  stavbou dálnice, silnice nebo místní komunikace (dále jen „komunikace”) trvalé nebo dočasné zřízení nové komunikace nebo její změny (stavební úpravy) spojené s přestavbou zemního tělesa; přestavbou zemního tělesa se přitom rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení,
b)  opravou komunikace změna dokončené stavby, při které se zachovává vnější ohraničení stavby a při které se zlepšují její parametry a zvyšuje bezpečnost provozu,
c)  údržbou komunikace soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu za
Nahrávám...
Nahrávám...