dnes je 22.7.2024

Input:

Daňová informační schránka (DIS+)

17.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Daňová informační schránka (DIS+)

MVDr. Milan Vodička

Daňová informační schránka (dále také jen DIS+) je službou Finanční správy České republiky dostupnou na portálu MoJe daně.1 Poskytuje možnost seznamovat se prostřednictvím internetu s informacemi shromážděnými ve veřejné části spisu správce daně a na osobním daňovém účtu daňového subjektu. Slouží dále k realizaci podání vůči správci daně a k vedení daňového kalendáře, včetně notifikací (upozornění) na termíny povinností souvisejících se správou daní.

Právní úprava

Legislativní úpravu obsahuje § 69 až § 69b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále "").

Zřízení DIS+

Daňová informační schránka je zřízena na základě projevu vůle daňového subjektu využívat tuto schránku. Za projev vůle je považováno přihlášení do portálu MoJe daně a kliknutí na dlaždici se jménem (názvem) daňového subjektu.

Přihlášení a tím přístup do DIS+ je možné na portálu MoJe daně realizovat třemi základními způsoby:

  • s využitím elektronické identity zaručené centrálním portálem – tzv. Identita občana,

  • s identitou ověřenou informačním systémem datových schránek (ISDS),

  • pomocí přístupových údajů přidělených správcem daně.

Přihlášení prostřednictvím Identity občana

Jedná se o využití nového portálu eIdentita zřízeného na základě zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Tento státem udržovaný portál umožňuje digitální identifikaci některým z dále popsaných prostředků. Podmínkou je, že identifikovaná fyzická osoba má záznam v základním registru obyvatel ČR.

Do základního registru obyvatel se kromě občanů ČR zapisují i cizinci s bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky, kteří pak také mohou využívat tento způsob elektronické identifikace.

Na portálu eIdentita je k dispozici celá řada prostředků pro zdárný průběh elektronické identifikace, jedná se o Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanku, NIA ID, čipové karty s certifikátem od První certifikační autority, a. s., mojeID a Bankovní identitu.

Přihlášení prostřednictvím ověřené identity

V tomto případě je využito zjištění identity přihlašující se osoby na základě přihlašovacích údajů do sytému datových schránek (ISDS). K identifikaci tedy dojde v systému datových schránek a ta je pro účely portálu MoJe daně považována za dostatečně věrohodnou (ověřenou).

Přihlášení údaji přidělenými správcem daně

Tento způsob přihlášení předpokládá návštěvu územního pracoviště správce daně, kde proběhne fyzická identifikace konkrétní osoby a té jsou pak přiděleny přístupové údaje v podobě názvu uživazele a hesla. Zaevidováno je navíc číslo mobilního telefonu, na který jsou při každém přihlášení odesílány jednorázové bezpečnostní kódy nutné pro úspěšný vstup do DIS+. Tento způsob přihlášení je určen především osobám, které nemají záznam v základním registru obyvatel (cizinci bez bydliště nebo dlouhodobého pobytu na území ČR) a nemohou proto využít předchozí uvedené způsoby identifikace.

Přihlášení cizinců do DIS+

Jak bylo výše uvedeno, je úspěšné přihlášení do DIS+ podmíněno záznamem v základním registru obyvatel (distanční identifikace) anebo osobní návštěvou některého územního pracoviště správce daně (vyžádání si přístupových údajů FS). Ve snaze vyjít vstříc cizincům, kteří chtějí DIS+ využívat, připravila Finanční správa možnost, jak tento problém vyřešit, bez nutnosti návštěvy České republiky, tedy distančně. Tato možnost je dostupná v situaci, kdy se cizí státní příslušník, resp. osoba bez záznamu v registru obyvatel, pokusí vzdáleně přihlásit do DIS+ a tento pokus je díky absenci záznamu v ROB neúspěšný. Následně je přihlašující se osobě nabídnut předvyplněný formulář, pomocí kterého:

  • požádá o aktivaci uživatelského účtu za použití prostředků pro elektronickou identifikaci dostupných v některém ze členských zemí Evropské unie. V tomto případě zvolí cizinec na českém portálu Identita občana položku IIG – International ID Gateway, což je rozcestník k zahraničním identifikačním portálům členů EU. Po zpracování žádosti mu bude umožněno, aby se stejným způsobem, tedy pomocí IIG Gateway, přihlašoval do DIS+. Nezbytnou součástí údajů v žádosti je adresa elektronické pošty (e-mail), na kterou je odeslána informace o kladném vyřízení žádosti;

  • požádá o přidělení přístupových údajů, aniž by se musel dostavit na některé územní pracoviště správce daně. Podmínkou je, že disponuje přihlašovacími údaji do systému datových schránek ISDS a má postavení osoby oprávněné – typicky se bude jednat o jednatele společností s ručením omezeným nebo členy statutárních orgánů právnických osob zapsaných v základním registru osob ČR. Nezbytným údajem, který musí být v žádosti uveden, je číslo mobilního telefonu v mezinárodním formátu, na které bude po každém použití přihlašovacích údajů (název uživatele a heslo) odeslán jednorázový kód, který musí přihlašující se osoba zadat a který slouží jako druhý faktor ověření identity.

Přístup do DIS+

Do daňové informační schránky DIS+ má přístup daňový subjekt, což v případě fyzických osob znamená konkrétního daného poplatníka, v případě osob právnických osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, dále pak osoby, které plní povinnosti daňového subjektu (svěřenský nebo insolvenční správce, osoba spravující pozůstalost), dále zákonní zástupci, opatrovník nebo ustanovený zástupce daňového subjektu. Právo k přístupu do daňové informační schránky může také získat jiná fyzická osoba, které bylo uděleno pověření k přístupu. Samotný úkon pověření a určení rozsahu lze učinit pouze přímo v daňové informační schránce (viz dále).

Zpřístupnění DIS+

Úspěšným přihlášením do portálu MoJe daně je spolehlivě určena totožnost konkrétní fyzické osoby a podle toho je jí zpřístupněna množina informací a činností, které může provádět. V podobě dlaždic se zobrazí daňové informační schránky subjektů, ke kterým má přístup. Vždy bude jako první zobrazena osobní DIS+ patřící přihlášené fyzické osobě, pod ní budou DIS+ subjektů, za které je tato fyzická osoba oprávněna jednat, např. z důvodu členství ve statutárním orgánu a dále se zobrazí ty daňové informační schránky, k nimž přihlášená osoba získala pověření přístupu. Při prvním přihlášení jsou tyto dlaždice matně šedé a kliknutí na ně je nezbytným projevem vůle daňového subjektu používat systém daňových informačních schránek.

Informace v DIS+

Po volbě daňové informační schránky DIS+ konkrétního daňového subjektu jsou na ploše k dispozici základní klíčové údaje z evidence správce daně, to znamená

Nahrávám...
Nahrávám...