dnes je 23.7.2024

Input:

Harmonogram účetní závěrky střední účetní jednotky

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 21 minut

12.4
Harmonogram účetní závěrky střední účetní jednotky

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o harmonogramu účetní závěrky střední účetní jednotky je zaměřena na:

1. Předmět vnitřního předpisu

2. Přípravné práce na účetní závěrku – inventarizace, účetní analýza

3. Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka), daňová analýza

4. Sestavení účetní závěrky

5. Audit účetní závěrky

6. Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad

7. Vyhotovení výroční zprávy

8. Zveřejnění údajů z účetní závěrky

9. Úschovu účetní závěrky a výroční zprávy

1. Předmět vnitřního předpisu

Vnitřní předpis upravuje harmonogram účetní závěrky střední účetní jednotky. Vymezuje přípravné práce, které musí účetní jednotka vykonat před uzavřením účetních knih a sestavením účetní závěrky. Dále vymezuje problematiku auditu účetní závěrky; způsob odevzdání daňového přiznání včetně účetní závěrky na finanční úřad prostřednictvím elektronického přenosu dat a vyhotovení výroční zprávy. V neposlední řadě stanovuje způsob zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin, jež je součástí obchodního rejstříku a následně i způsob uschování účetní závěrky a výroční zprávy v elektronické podobě.

2. Přípravné práce na účetní závěrku

Základem přípravných prací na účetní uzávěrku a následně na účetní závěrku je inventarizace.

Cílem inventarizace je ověřit, zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Inventarizaci podléhají veškerá aktiva a pasiva (tedy i účty vlastního kapitálu), včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů (tj. například drobného hmotného a nehmotného majetku, závazků z titulu leasingu atd.).

Postup při inventarizaci můžeme shrnout do následujících bodů:

 • Zjištění účetního stavu a ocenění majetku a závazků.

 • Zjištění skutečného stavu, tj. provedení fyzické nebo dokladové inventury.

 • Ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví, vyčíslení a zúčtování inventarizačních rozdílů.

 • Ověření ocenění majetku a závazků.

 • Zabezpečení dalších souvislostí a informací, které by měla inventarizace zajišťovat.

 • Zabezpečení uložení provedených inventarizací, viz – vnitřní předpis "Inventarizace majetku a závazků“.

Inventarizace se prolíná s účetní analýzou.

Cílem účetní analýzy je zjištění výsledku hospodaření před zdaněním, které na základě výsledků inventarizace zahrnuje zejména:

 • kontrolu časového rozlišení nákladů a výnosů,

 • vyúčtování dohadných položek,

 • tvorbu a zúčtování rezerv,

 • řešení pohledávek po lhůtě splatnosti,

 • tvorbu a zúčtování opravných položek k majetku,

 • vyúčtování kurzových rozdílů,

 • oceňování reálnou hodnotou a ekvivalencí,

 • vyčíslení a proúčtování stavu, případně změny stavu zásob vlastní výroby (pokud se o ní běžně neúčtuje),

 • účtování objemu výkonů vlastních činností, např. přepravné (pokud se o nich běžně neúčtuje),

 • vyčíslení a proúčtování zásob na cestě,

 • vyúčtování DPH (přepočet ročního koeficientu, pokud přichází v úvahu) apod.

Dílčí termíny: ................................... Odpovídá: ...................................

Příslušné účetní záznamy a související dokumenty v elektronické podobě jsou uschovány: ........................ (uveďte, jakým způsobem a kde uschováváte účetní záznamy a související dokumenty týkající se inventarizace a účetní analýzy, včetně použitých softwarových produktů).

3. Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka), daňová analýza

Po provedené inventarizaci včetně účetní analýzy můžeme přikročit k sestavení hlavní knihy před zdaněním (obratové předvahy) k poslednímu dni účetního období, kde jsou uvedeny počáteční zůstatky aktivních a pasivních účtů, obraty stran MD a Dal jednotlivých syntetických účtů za celé účetní období, dále konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů (popřípadě při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu zůstatky a obraty účtových skupin) k poslednímu dni účetního období. Rozdíl mezi výnosy a náklady představuje výsledek hospodaření před zdaněním. Dalším krokem je daňová analýza.

Cílem daňové analýzy je výpočet daně z příjmů právnických, resp. fyzických osob. Tato etapa zahrnuje úpravu účetního výsledku hospodaření (po provedení inventarizace majetku a závazků a účetní analýze) na daňový základ podle struktury daňového přiznání a v souladu se zákonem o daních z příjmů. V této souvislosti je třeba upozornit, že je třeba mít k dispozici zákon o daních z příjmů, který je účinný k rozvahovému dni, resp. k poslednímu dni zdaňovacího období, a dále "Přiznání k dani z příjmů právnických osob“ na příslušný kalendářní rok včetně pokynů k vyplnění tohoto přiznání; aktuální verzi daňového přiznání i pokynů k němu lze získat na www.mfcr.cz .

Po zjištění daňové povinnosti na daňovém přiznání následuje etapa zúčtování splatné a odložené daně.

Daň splatná se zjistí na základě základu daně a sazby stanovené zákonem o daních z příjmů (sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2024 činí 21 %). Zjištěná daňová povinnost za dané účetní období se účtuje na vrub nákladů a ve prospěch závazku vůči státu. V termínech stanovených zákonem je třeba splatnou daň zaplatit.

Na rozdíl od splatné daně se odložená daň za běžné období neplatí, její platba se odkládá do příštích období. Daň odložená vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví. Zásadou je, že se musí jednat o přechodné rozdíly.

Základ pro výpočet odložené daně se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, tj. zejména:

 • rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného,

 • a dalších rozdílů – například opravné položky k zásobám, opravné položky k pohledávkám, rezervy tvořené nad rámec příslušných zákonů, při nerealizované ztrátě z předchozích let.

Odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů. Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky se nepovažuje účtování odložené daně. Změní-li se sazba daně z příjmů, je nutno přepočítat zůstatek účtu odložené daně a rozdíl zaúčtovat.

Viz vnitřní předpis "Odložená daň“.

Dalším krokem při uzavírání účetních knih je:

 • zúčtování všech zůstatků účtů třídy 5 a 6 na účet 710 - Účet zisků a ztrát a dále

 • zúčtování všech zůstatků aktivních a pasivních účtů a zůstatku na Účtu zisků a ztrát na vrub a ve prospěch účtu 702 - Konečný účet rozvažný. Tento účet je po výše uvedených převodech vyrovnán a představuje schéma bilance k rozvahovému dni.

Při otevírání účetních knih k prvnímu dni následujícího účetního období se transformuje rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků účtů aktiv a počátečních zůstatků pasiv prostřednictvím účtu Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

Dílčí termíny: ................................... Odpovídá: ...................................

4. Sestavení účetní závěrky, zhodnocení výsledků za příslušný rok

4.1. Účetní závěrka

V souladu s ustanovením § 18 ZoÚ tvoří účetní závěrku střední účetní jednotky:

 • rozvaha,

 • výkaz zisku a ztráty,

 • příloha,

 • přehled o peněžních tocích,

 • přehled o změnách vlastního kapitálu.

Více viz – vnitřní předpis "Směrnice pro testování kategorie účetní jednotky“.

Účetní závěrku sestavuje střední účetní jednotka vždy v plném rozsahu:

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Rozvaha v plném rozsahu, která zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 PVZÚ.

K rozvahovému dni za období 2018 je nutno rozhodnout, zda bude vykazováno "Časové rozlišení aktiv" samostatně v položce "D:" nebo bude vykazováno v rámci pohledávek.

Obdobně i v případě pasiv je nutno rozhodnout, zda bude vykazováno "Časové rozlišení pasiv" samostatně v položce "D:" nebo bude vykazováno v rámci závazků.

Účetní jednotka rozhodne, který způsob vykazování časového rozlišování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování v pasivech musí být shodný se způsobem vykazování časového rozlišení v aktivech rozvahy.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, který zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo přílohy č. 3 (účelové členění) PVZÚ.

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu pro střední účetní jednotku zahrnuje základní informace vymezené v § 39 PVZÚ a další informace vymezené § 39b.

K základním informacím patří zejména:

 • název a sídlo účetní jednotky, IČO dle veřejného rejstříku, právní formu, předmět podnikání, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky, podpis odpovědné osoby dle účetní jednotky (statutární orgán);

 • informace o použitých účetních metodách, zásadách;

 • informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou;

 • pohledávky a dluhy, které mají splatnost k rozvahovému dni delší než 5 let;

 • pohledávky a dluhy (jejich celkovou výši), které jsou kryty věcnými zárukami;

 • zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté řídícím, kontrolním a správním orgánům;

 • výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem;

 • pohledávky a dluhy, které nejsou vykázány v rozvaze;

 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

K dalším informacím patří zejména (§ 39b PVZÚ):

 • název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu, výši jejich vlastního kapitálu a výsledku hospodaření z účetní závěrky za poslední účetní období; tyto informace neuvádí, pokud by je vážně poškozovaly, nebo pokud jsou informace součástí širší konsolidované skupiny (nutné popsat v příloze);

 • název, sídlo a právní formu každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením; další informace o konsolidačních skupinách;

 • informace o akciích, vyměnitelných dluhopisech a podobných cenných papírech;

 • další informace o zaměstnancích; další informace o odměnách členům řídících, kontrolních a správních orgánů;

 • informace o navrhovaném rozdělení zisku či úhradě ztráty;

 • u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv informace o počátečních a konečných stavech, přírůstcích a úbytcích; oprávky, opravné položky, případně úroky, které jsou dle rozhodnutí účetní jednotky součástí ocenění majetku;

 • výši odložené daně a její vývoj;

 • informace o operacích, které nejsou zahrnuty v rozvaze, včetně finančních dopadů;

 • informace o transakcích se spřízněnými stranami.

Vzory rozvahy a výkazu zisku a ztráty včetně obsahového vymezení položek a jejich uspořádání upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., v platném znění, stejně tak i obsah přílohy a dalších přehledů.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období.

Volba metody, koncepce a modelu přehledu o peněžních tocích, obsahová náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů a dalších ukazatelů je při respektování ustanovení § 40, § 41, § 42 a § 43 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v pravomoci vykazující účetní jednotky.

ČÚS č. 023 Přehled o peněžních tocích uvádí příklad možného řešení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem vlastního kapitálu z rozvahy a podává informaci o uspořádání jeho položek, které vyjadřují jeho celkovou změnu za účetní období.

I tento přehled (jeho struktura) je v pravomoci vykazující jednotky.

Přehled o změnách vlastního kapitálu podává informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Účetní jednotky vyčíslí vyplacené podíly na zisku a zdroje, ze kterých bylo čerpáno.

Poznámka:

Každá z položek rozvahy, z položek výkazu zisku a ztráty, z položek přehledu o peněžních tocích a z položek přehledu o změnách vlastního kapitálu obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen "minulé účetní období").

Termín sestavení účetní závěrky: ................................... Odpovídá: ...................................

4.2. Zpracování ukazatelů pro finanční rozbor

Termín: ................................... Odpovídá: ...................................

5. Ověření roční účetní závěrky auditorem

V souladu s § 20 ZoÚ.

Termín: ................................... Odpovídá: ...................................

6. Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad

Účetní závěrka je součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob, popřípadě přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Při odevzdání je třeba respektovat pravidla stanovená daňovými předpisy; základní termíny jsou – nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (případně nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období v případě povinného auditu, nebo pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce).

Do 31. 12. 2020 musela být plná moc udělená daňovému poradci uplatněna u správce daně před uplynutím 3 měsíců od konce zdaňovacího období. Počínaje 1. 1. 2021 tato lhůta není zákonem vyžadována a daňové přiznání je možné bez sankce podat společně s plnou mocí na finanční úřad do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Od 1. 1. 2021 dochází k zavedení nové lhůty pro podání daňového přiznání, a to 4 měsíce po skončení zdaňovacího období v případě, podá-li poplatník daňové přiznání elektronicky.

Možná varianta – účetní jednotka je fyzická osoba:

Účetní jednotka odevzdává přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně jednotlivých příloh v elektronické formě prostřednictvím: (uveďte, jakým způsobem odevzdáváte daňové přiznání včetně příloh – zpravidla datová schránka, prostřednictvím daňového portálu, Daňové informační schránky plus, ..... .)

Možná varianta – účetní jednotka je právnická osoba:

Účetní jednotka odevzdává přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně jednotlivých příloh v elektronické formě prostřednictvím: (uveďte, jakým způsobem odevzdáváte daňové přiznání včetně příloh – zpravidla datová schránka, prostřednictvím daňového portálu, Daňové informační schránky plus, ..... .)

7. Vyhotovení výroční zprávy

Obsah výroční zprávy je stanoven v § 21 ZoÚ.

Povinnost vyhotovit výroční zprávu mají firmy, které mají povinnost ověřování účetní závěrky auditorem. Auditor je povinen ověřit, zda výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou.

Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční informace:

 • o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné,

 • o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,

 • o

Nahrávám...
Nahrávám...