dnes je 19.4.2024

Input:

Novinky Online finančního úřadu 2022/2023

30.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

Novinky Online finančního úřadu 2022/2023

Mgr. Ing. Eva Horáková

Od spuštění Portálu MOJE daně a Online finančního úřadu (dostupné na www.mojedane.cz) uběhly téměř dva roky. Za tuto dobu došlo ke změnám v jejich funkčnosti, které mohou daňovým subjektům zásadním způsobem usnadnit plnění daňových povinností. Například má uživatel nově možnost využít pro předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob údaje evidované u správce daně.

Stále platí, že o zřízení DIS+ se nežádá správce daně, provádí se pouze online, a to "pomocí aktivace DIS+". Do DIS+ je možné se přihlásit pomocí ověření identity způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, zadáním přístupových údajů přidělených Finanční správou, nebo s využitím "Identity občana". K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali příslušnou akreditaci. Mezi ně patří i bankovní identita, která je určena pro přihlášení uživatelů, kteří mají u vybraných bank přístup do tzv. internetového bankovnictví.

Jelikož nedošlo ke změně ve vymezení služeb DIS+ v daňovém řádu, i nadále zůstává stejný okruh osob, které jich mohou využívat. Pokud tzv. ze zákona máte právo jednat za jiné daňové subjekty, budete mít po přihlášení zobrazeny v části Jsem oprávněnou osobou jejich DIS+. Přístup k informacím v těchto DIS+ je umožněn fyzické osobě, která je statutárním orgánem, zákonným zástupcem, opatrovníkem, ustanoveným zástupcem, insolvenčním nebo svěřenským správcem, osobou spravující pozůstalost, případně další osobou, jejíž oprávnění k přístupu do DIS+ vyplývá přímo z daňového řádu. Fyzická osoba má samozřejmě také možnost si aktivovat a využívat "osobní DIS+".

V případě, že Vám bylo uděleno pověření přístupem, máte DIS+ těchto daňových subjektů zobrazeny v části Mám pověření přístupem. Pověření přístupem je možné udělit pouze z konkrétní DIS+, do které má být přístup umožněn. Daňovému subjektu nebo vybranému uživateli, který má od daňového subjektu uděleno příslušné pověření přístupem, je umožněno, aby rozsah pověření přístupem mohli udělovat, měnit či rušit dle aktuálních potřeb, a to v části DIS+ Nastavení a informace o subjektu označené jako Uživatelé a oprávnění. Pověřený uživatel má oprávnění pracovat v DIS+ pouze v rozsahu uděleného pověření přístupem.

V této souvislosti je vhodné upozornit na fikci vymezenou v daňovém řádu. Při odeslání podání z DIS+ konkrétního daňového subjektu v zásadě platí, že za podatele tohoto podání je považován samotný daňový subjekt, ať už toto podání fakticky učinil kterýkoli z uživatelů DIS+ s příslušným oprávněním odesílat podání. Z této právní fikce existují výjimky, jejichž podstatou je to, že za podatele je považována osoba, která podání fakticky učinila, a nikoli daňový subjekt, z jehož DIS+ bylo podání odesláno.

První výjimkou je situace, kdy je podání činěno z DIS+ daňového subjektu nikoli daňovým subjektem, ale jeho zákonným zástupcem, opatrovníkem, ustanoveným zástupcem, insolvenčním nebo svěřenským správcem, osobou spravující pozůstalost, případně další osobou, jejíž oprávnění k přístupu do DIS+ vyplývá přímo ze zákona. Jestliže je podání z DIS+ daňového subjektu učiněno některou z těchto osob, je za podatele považována tato osoba, nikoli daňový subjekt.

Druhou výjimkou je situace, kdy je podání činěno z DIS+ daňového subjektu nikoli daňovým subjektem, ale osobou pověřenou přístupem do DIS+ daňového subjektu s příslušným rozsahem oprávnění odesílat podání, a to při splnění dále uvedených podmínek. Pokud osoba pověřená přístupem do DIS+, která fakticky činí podání, je zároveň zmocněncem daňového subjektu, jemuž byla udělena plná moc (opravňující zmocněnou osobu k učinění podání za daňový subjekt v dané věci) uplatněná u příslušného správce daně nejpozději v okamžiku učinění tohoto podání a zároveň tato osoba při činění podání v DIS+ zvolila možnost, že činí podání jako zmocněnec, je podatelem tento zmocněnec. Pokud není splněna byť jediná z uvedených podmínek, je podání v souladu s právní fikcí automaticky přičteno daňovému subjektu, a nikoli osobě fakticky činící podání.

Nově je možné se prostřednictvím DIS+ seznámit i s obsahem písemnosti vydané správcem daně. Máte tak možnost si zobrazit například platební výměry, výzvy vydané správcem daně či další písemnosti z veřejné části spisu. Dříve bylo možné si zobrazit pouze obsah podání subjektu, které bylo učiněno elektronicky. Tato služba funguje v obou případech stejně. V části Písemnosti je možné si ke každé písemnosti zobrazit detailní Informace, přičemž pokud je vlastní dokument dostupný, je možné si ho rovnou otevřít. V případě, že dostupný není, ale jde o písemnost, která existuje v elektronické podobě, pak stačí využít tlačítka pro odeslání požadavku na jeho zobrazení. I v tomto případě platí, že pokud požadavek není možné realizovat online, máte možnost být o jeho zpřístupnění informováni notifikací nebo můžete taktéž využít odkazu v Přehledu požadavků.

Přehled požadavků najdete pod volbou Nastavení a informace o subjektu. Tato část DIS+ taktéž dříve nebyla dostupná, nicméně v návaznosti na rozsah a rozšiřování poskytovaných služeb došlo k jejímu vytvoření, aby bylo možné jednoduše sledovat uživatelem zadané požadavky na výnos dat, exporty atd. Záznamy je samozřejmě možné nejen řadit a filtrovat stejně jako v ostatních částech DIS+, ale je také možné získat všechny základní informace k nim. Tato část přináší nejen údaje o druhu požadavku, jeho stavu, datu vytvoření a uživateli, který požadavek zadal, ale i možnost využití odkazu pro jednoduché a rychlé zobrazení požadovaného výsledku. Uvedené přináší i způsob, jak se k vybranému požadavku vrátit bez nutnosti vstupování přes konkrétní části DIS+.

Za zmínku stojí i drobnější, ale také velmi užitečné změny, které se promítly napříč jednotlivých částí DIS+. Byly upraveny nebo doplněny pole filtru, aby umožnily snadnější orientaci v dostupných datech. Například v části písemnosti má uživatel možnost provádět výběr záznamů dle jejich zařazení do příslušné části spisu, případně má možnost získat i informaci, že dosud k zařazení do příslušné části nedošlo. Došlo i ke zvýšení dostupnosti platebních údajů tak, aby bylo možné jednoduše provádět platby nebo získat konkrétní platební údaje v návaznosti na druh příjmu a finanční úřad, kam má být platba směrována. Nově je tak i na vstupní straně DIS+ doplněn odkaz na tzv. Generátor platebních údajů a ve vybraných případech jsou v příslušných částech zobrazovány platební údaje včetně QR kódu pro platbu. Zpříjemnění práce s rozpracovanými soubory jistě přinese nová položka – velikost souboru. Ta umožní v případě zaplnění kapacity pro rozpracované soubory vybrat ke smazání nejvhodnější soubor z pohledu jeho velikosti.

Zásadní proměnou prošel i osobní daňový kalendář, respektive jeho nastavení. Uživatel má možnost si provádět nastavení událostí k zobrazení různě k jednotlivým daním, a to i bez ohledu na to, zda k nim je registrován či nikoliv. Samozřejmostí je i možnost provést jednotné nastavení pro všechny daně a události současně. Nastavení kalendáře tak umožňuje využít jeho možností s ohledem na potřeby uživatele. Nebyla ani opomenuta možnost provádět nastavení událostí pro zobrazení v kalendářích i současně pro všechny DIS+, které jsou uživateli dostupné. Toto je možné díky volbě Nastavení pro všechny

Nahrávám...
Nahrávám...