dnes je 22.7.2024

Input:

Vzájemné zúčtování

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.4
Vzájemné zúčtování

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o vzájemném zúčtování je zaměřena na:

1. Vzájemné zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce.

2. Vzájemné zúčtování v účetní závěrce.

3. Zápočet pohledávek a závazků.

Jedna z možných variant:

Při účtování o aktivech, pasivech a dále o nákladech a výnosech bude v účetnictví a v účetní závěrce postupováno v souladu se zákonem o účetnictví, který zakazuje jejich vzájemné zúčtování (kompenzaci). Účetní metody stanovené prováděcí vyhláškou stanoví případy, kdy je možné vzájemné zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce.

1. Vzájemné zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce

V účetnictví a v účetní závěrce budou vzájemně zúčtovány:

  • Dobropisy nebo refundace konkrétních nákladů (výnosů) v rámci účetního období.

  • Doměrky a vratky daní, účtování o odložené dani.

  • Rozdíly zjištěné při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů zásob – viz vnitřní předpis "Inventarizace majetku a závazků“.

  • Rezervy, opravné položky a komplexní náklady příštích období.

2. Vzájemné zúčtování v účetní závěrce

V účetní závěrce (nikoliv v účetnictví) budou vzájemně zúčtovány:

  • Zisky a ztráty z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu.

  • Pohledávky a závazky, s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh a závdavků, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách.

  • Rezerva na daň z příjmů a uhrazené zálohy a závdavky na daň z příjmů.

Poznámka:

Prováděcí vyhláška umožňuje v účetní závěrce (nikoliv v účetnictví) vzájemně zúčtovat i kurzové rozdíly.

Kurzové rozdíly však budou ponechány v účetní závěrce (ve výkazu zisku a ztráty) bez vzájemného zúčtování, tj.

účet "563 – Kurzové ztráty“ bude uveden v plné výši na řádku "Ostatní finanční náklady“ a

účet "663 – Kurzové zisky“ bude uveden v plné výši na řádku "Ostatní finanční výnosy“.

Účetní jednotka uvede s ohledem na významnost výše uvedená souhrnná vykázání typů účetních případů v příloze v účetní závěrce.

3. Zápočet pohledávek a závazků

Ve smyslu občanského zákoníku bude účtováno prostřednictvím rozvahových účtů započtení pohledávek. Dluhy nebudou hrazeny věřitelům, vůči kterým existuje současně nezaplacená pohledávka; vždy v termínech splatnosti bude provedeno na základě dopisu započtení pohledávek; případný nedoplatek bude uhrazen, přeplatek bude nárokován na základě uvedeného dopisu.

Komentář:

Zákon o účetnictví § 7 odst. 6 ZoÚ:

Účetní jednotky jsou povinny účtovat o aktivech a pasivech, jakož i o finančních prostředcích státního rozpočtu a finančních prostředcích rozpočtů územních samosprávných celků, nákladech a výnosech v účetních knihách a zobrazovat je v účetní závěrce samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. Porušením vzájemného zúčtování nejsou případy upravené účetními metodami.

Účetní metoda upravená v § 58 PVZÚ, vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky se nepovažuje zúčtování:

a) dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,

b) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků, včetně účtování o odložené dani,

c) rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,

d) rezerv, opravných položek a komplexních nákladů příštích období.

V účetní závěrce se navíc za vzájemné zúčtování

Nahrávám...
Nahrávám...