dnes je 6.12.2022

Input:

Daňová informační schránka (DIS+)

22.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová informační schránka (DIS+)

MVDr. Milan Vodička

Daňová informační schránka (dále také jen DIS+) je službou Finanční správy České republiky dostupnou na portálu MoJe daně.1 Poskytuje možnost seznamovat se prostřednictvím internetu s informacemi shromážděnými ve veřejné části spisu správce daně a na osobním daňovém účtu daňového subjektu. Slouží dále k realizaci podání vůči správci daně a k vedení daňového kalendáře, včetně notifikací (upozornění) na termíny povinností souvisejících se správou daní.

Právní úprava

Legislativní úpravu obsahuje § 69 až § 69b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále "").

Zřízení DIS+

Daňová informační schránka je zřízena na základě projevu vůle daňového subjektu využívat tuto schránku. Za projev vůle je považováno přihlášení do portálu MoJe daně a kliknutí na dlaždici se jménem (názvem) daňového subjektu.

Přihlášení a tím přístup do DIS+ je možné na portálu MoJe daně realizovat třemi základními způsoby:

  • s využitím elektronické identity zaručené centrálním portálem – tzv. Identita občana,

  • s identitou ověřenou informačním systémem datových schránek (ISDS),

  • pomocí přístupových údajů přidělených správcem daně.

Přihlášení prostřednictvím Identity občana

Jedná se o využití nového portálu eIdentita zřízeného na základě zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Tento státem udržovaný portál umožňuje digitální identifikaci některým z dále popsaných prostředků. Podmínkou je, že identifikovaná fyzická osoba má záznam v základním registru obyvatel ČR.

Do základního registru obyvatel se kromě občanů ČR zapisují i cizinci s bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky, kteří pak také mohou využívat tento způsob elektronické identifikace.

Na portálu eIdentita je k dispozici celá řada prostředků pro zdárný průběh elektronické identifikace, jedná se o Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanku, NIA ID, čipové karty s certifikátem od První certifikační autority, a. s., mojeID a Bankovní identitu.

Přihlášení prostřednictvím ověřené identity

V tomto případě je využito zjištění identity přihlašující se osoby na základě přihlašovacích údajů do sytému datových schránek (ISDS). K identifikaci tedy dojde v systému datových schránek a ta je pro účely portálu MoJe daně považována za dostatečně věrohodnou (ověřenou).

Přihlášení údaji přidělenými správcem daně

Tento způsob přihlášení předpokládá návštěvu územního pracoviště správce daně, kde proběhne fyzická identifikace konkrétní osoby a té jsou pak přiděleny přístupové údaje v podobě jména a hesla. Zaevidováno je navíc číslo mobilního telefonu, na který jsou při každém přihlášení odesílány jednorázové bezpečnostní kódy nutné pro úspěšný vstup do DIS+. Tento způsob přihlášení je určen především osobám, které nemají záznam v základním registru obyvatel (cizinci bez bydliště nebo dlouhodobého pobytu na území ČR) a nemohou proto využít předchozí uvedené způsoby identifikace.

Přístup do DIS+

Do daňové informační schránky DIS+ má přístup daňový subjekt, což v případě fyzických osob znamená konkrétního daného poplatníka, v případě osob právnických osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, dále pak osoby, které plní povinnosti daňového subjektu (svěřenský nebo insolvenční správce, osoba spravující pozůstalost), dále zákonní zástupci, opatrovník nebo ustanovený zástupce daňového subjektu. Právo k přístupu do daňové informační schránky může také získat jiná fyzická osoba, které bylo uděleno pověření k přístupu. Samotný úkon pověření a určení rozsahu lze učinit pouze přímo v daňové informační schránce (viz dále).

Zpřístupnění DIS+

Úspěšným přihlášením do portálu MoJe daně je spolehlivě určena totožnost konkrétní fyzické osoby a podle toho je jí zpřístupněna množina informací a činností, které může provádět. V podobě dlaždic se zobrazí daňové informační schránky subjektů, ke kterým má přístup. Vždy bude jako první zobrazena osobní DIS+ patřící přihlášené fyzické osobě, pod ní budou DIS+ subjektů, za které je tato fyzická osoba oprávněna jednat, např. z důvodu členství ve statutárním orgánu a dále se zobrazí ty daňové informační schránky, k nimž přihlášená osoba získala pověření přístupu. Při prvním přihlášení jsou tyto dlaždice matně šedé a kliknutí na ně je nezbytným projevem vůle daňového subjektu používat systém daňových informačních schránek.

Informace v DIS+

Po volbě daňové informační schránky DIS+ konkrétního daňového subjektu jsou na ploše k dispozici základní klíčové údaje z evidence správce daně, to znamená aktuální zůstatek na osobních daňových účtech a poslední pohyby na nich, několik posledních písemností uložených ve spisu a osobní daňový kalendář, v němž jsou označeny dny obsahující nějaké upozornění nebo událost, např. termín splatnosti daně. Zvýrazněn je odkaz na seznam elektronických formulářů a úložiště již odeslaných nebo rozpracovaných podání.

Osobní daňové účty

Náhled na stav osobních daňových účtů umožňuje zjistit aktuální stav nedoplatků anebo přeplatků nejen samotných daní a záloh, ale i jejich příslušenství. Náhled je členěn podle jednotlivých daní a místně příslušných správců daně, nejprve jsou zobrazeny aktuální zůstatky, ale je možné zvolit den, ke kterému mají být přepočteny. K dispozici je celá řada nástrojů pro výběr a řazení údajů, lze získat detailní přehled předpisů a plateb, včetně převodů mezi daňovými účty, tedy přeplatků jedné daně na daň jinou. Speciálními ikonami jsou odlišeny případy, kdy dochází k úročení

Nahrávám...
Nahrávám...