dnes je 22.7.2024

Input:

15/2016 F.z., Pokyn GFŘ-D-26: ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu

15/2016 F.z., Pokyn GFŘ-D-26: ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
Pokyn č. GFŘ-D-26
ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
 
 
Č.j.: 24744/16/7700-10124-011654
Čl. I
Úvod
1.  Tímto pokynem se stanovují pravidla pro přesun spisů mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.”), dle kterého příslušný orgán Finanční správy České republiky při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní. Pravidla stanovená tímto pokynem se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.
2.  Místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem i nadále zůstává tentýž finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu1) . Tento pokyn se tedy nevztahuje na změny místní příslušnosti (tzv. přeregistrace) či na delegace místní příslušnosti - při přesunu spisů mezi jednotlivými finančními úřady je postupováno podle § 131 (změna místní příslušnosti, tzv. přeregistrace), § 16 a § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád”), resp. podle obdobných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), jedná-li se o spis založený v souvislosti s řízením podle správního řádu.
3.  Umístění spisů (tedy tzv. výchozí umístění spisů) na územních pracovištích finančních úřadů je stanoveno samostatným pokynem. V tomto samostatném pokynu jsou pro účely umístění spisů stanoveny též obvody působnosti územních pracovišť finančních úřadů.
4.  Spravujícím územním pracovištěm2) se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště finančního úřadu, na kterém je umístěn spis.
Čl. II
Přesun spisu z důvodu změny místa pobytu nebo sídla
1.  Pokud dojde ke změně sídla právnické osoby3) či místa pobytu4) , resp. místa trvalého pobytu či místa podnikání5) (sídla podnikatele) fyzické osoby v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu, bude spis či jeho část ze strany správce daně bez dalšího6 přesunut na nové spravující územní pracoviště, v jehož obvodu působnosti má
a)  právnická osoba nové sídlo,
b)  fyzická osoba nové místo pobytu, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání (sídlo podnikatele).

Přesun spisů bez dalšího se netýká spisů, u kterých je v samostatném pokynu (viz článek I odst. 3) stanovena výjimka pro jejich umístění - např. spisy k dani z nabytí nemovitých věcí, spisy týkající se vymáhání a zajištění daně atd.
2.  Pokud dojde ke změně sídla či místa pobytu poplatníka daně z nemovitých věcí v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu, nebude spis daně z nemovitých věcí bez dalšího přesunut na nové spravující územní pracoviště. Spis daně z nemovitých věcí bude přesunut pouze v případě, kdy spravující územní pracoviště tohoto poplatníka k dani z nemovitých věcí je totožné se spravujícím územním pracovištěm k dani z příjmů. Spis daně z nemovitých věcí by se pak přesunul současně se
Nahrávám...
Nahrávám...