dnes je 22.7.2024

Input:

196/2022 Sb., Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě

č. 196/2022 Sb., Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě
ZÁKON
ze dne 24. června 2022
o jednorázovém příspěvku na dítě
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Úvodní ustanovení
Jednorázový příspěvek na dítě (dále jen „příspěvek”) poskytne stát dítěti jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady. Náklady na příspěvek včetně nákladů souvisejících s jeho výplatou se hradí ze státního rozpočtu.
§ 2
Podmínky nároku na příspěvek
(1)  Nárok na příspěvek má dítě, které ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku, pokud má v měsíci červenci 2022 nárok na výplatu přídavku na dítě1) , který mu náleží za měsíc červen 2022.
(2)  Nárok na příspěvek má dále dítě neuvedené v odstavci 1, které má na území České republiky trvalý pobyt2) a bydliště a ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku nebo se narodilo ode dne 2. srpna 2022 do konce roku 2022, pokud rozhodný příjem posuzovaných osob, s nimiž dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhl 1 000 000 Kč.
(3)  Podmínka trvalého pobytu a bydliště podle odstavce 2 se posuzuje ke dni 1. srpna 2022, a jde-li o příspěvek pro dítě narozené po 1. srpnu 2022, ke dni narození dítěte.
(4)  Nárok na příspěvek nenáleží dítěti, které je v ústavním zařízení pro péči o děti nebo mládež poskytujícím mu plné přímé zaopatření podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
(5)  Splnění podmínky trvalého pobytu podle odstavce 2 se nevyžaduje u
a)  dítěte, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců3) a které je rodinným příslušníkem cizince,
1.  kterému byla udělena doplňková ochrana4) ,
2.  který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců5) ,
3.  kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zákona upravujícího pobyt cizinců6) ,
4.  kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zákona upravujícího pobyt cizinců7) ,
5.  kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zákona upravujícího pobyt cizinců8) ,
6.  který je zaměstnaný na území České republiky nebo cizincem, který již byl zaměstnán na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání9) , pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců10) , nebo
b)  dítěte, které je rodinným příslušníkem osoby, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské unie11) , nebo které má právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie upravujícího volný pohyb osob12) .
(6)  Bydlištěm se rozumí bydliště podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podmínka bydliště se nevztahuje na osoby uvedené v odstavci 5 písm. b).
§ 3
Výše příspěvku
Výše příspěvku činí 5 000 Kč.
§ 4
Vymezení některých pojmů
(1)  Posuzovanou osobou pro účely tohoto zákona je
a)  rodič,
Nahrávám...
Nahrávám...