dnes je 23.7.2024

Input:

233/2022 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 %

č. 233/2022 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 4. srpna 2022,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2022-2028, 5,50 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 %
Zkrácený název: ČR, 5,50 %, 28
Pořadové číslo emise: 149.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 10. 8. 2022
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 11. 2028
Datum emise: 12. 8. 2022
Datum splatnosti: 12. 12. 2028
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 5,50 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001006696
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000705066
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000705074
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000705082
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000705090
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000705108
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000705116
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000705124
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 12. 11. počínaje rokem 2023. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 12. 12. 2023 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 12. 11. 2023. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 12. 11. 2028 vylučují.
6.  Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,50
Nahrávám...
Nahrávám...