dnes je 22.7.2024

Input:

361/2012 Sb., Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření

č. 361/2012 Sb., Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. října 2012
o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
Vláda nařizuje podle § 170 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a podle § 110 odst. 3 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje
a)  náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a sdělení klíčových informací pro účastníky důchodového spoření (dále jen „sdělení”) a
b)  podmínky a způsob průběžné aktualizace sdělení a lhůty pro jeho uveřejňování.
§ 2
Obsah sdělení
Sdělení obsahuje pouze údaje a informace, které toto nařízení stanoví nebo připouští.
§ 3
Struktura sdělení
(1)  Sdělení se označí názvem „Klíčové informace účastnického fondu” pro účastnický fond a názvem „Klíčové informace důchodového fondu” pro důchodový fond.
(2)  Sdělení se člení na 9 částí, které obsahují tyto údaje:
a)  základní údaje týkající se sdělení, účastnického nebo důchodového fondu a údaje týkající se penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický nebo důchodový fond,
b)  základní charakteristiku doplňkového penzijního spoření nebo důchodového spoření,
c)  popis investičních cílů a způsobu investování účastnického nebo důchodového fondu,
d)  rizikový profil účastnického nebo důchodového fondu,
e)  informace o úplatě a poplatcích týkajících se účastnického nebo důchodového fondu,
f)  informace o historické výkonnosti účastnického nebo důchodového fondu,
g)  informace o depozitáři a další doplňující informace o účastnickém nebo důchodovém fondu,
h)  informace o povolení k činnosti penzijní společnosti a o povolení k vytvoření účastnického nebo důchodového fondu a
i)  datum uveřejnění sdělení.
§ 4
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení
(1)  Sdělení musí být
a)  zpracováno čitelně, zejména pokud jde o velikost použitého písma, a
b)  vyjádřeno způsobem, který účastníkovi neznesnadňuje pochopení jeho obsahu, přičemž zejména jeho jazyk musí být jasný a srozumitelný, nelze používat žargonu a odborný pojem, pokud je to možné, musí být nahrazen obecně známým výrazem srovnatelného významu.
(2)  Užití barev nesmí omezovat čitelnost, jasnost a srozumitelnost obsahu sdělení po jeho zachycení na papír.
(3)  Grafická úprava loga nesmí odvádět pozornost účastníka nebo zájemce od obsahu sdělení ani obsah sdělení překrývat.
(4)  Název sdělení, jakož i obchodní firma penzijní společnosti a název účastnického nebo důchodového fondu, musí být provedeny výrazně větším typem písma než ostatní text sdělení.
§ 5
Listinná forma sdělení
Po zachycení sdělení na papír má sdělení rozměry dvou stran jednoho listu formátu A4 na výšku nebo na šířku a je lemováno okrajem širokým nejméně 3 mm, na němž není uveden žádný text.
§ 6
Základní údaje
Název části první sdělení zní: „Základní údaje”. Tato část sdělení obsahuje
a)  pro účastnický fond úvodní ustanovení tohoto znění: „V tomto sdělení účastník nebo
Nahrávám...
Nahrávám...