dnes je 23.7.2024

Input:

277/2013 Sb., Zákon o směnárenské činnosti, ve znění účinném k 1.10.2021

č. 277/2013 Sb., Zákon o směnárenské činnosti, ve znění účinném k 1.10.2021
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013
o směnárenské činnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části šesté
5/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění, 26 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 6 odst. 2
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 17 odst. 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka a další podmínky provozování směnárenské činnosti.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně
a)  bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu, nebo
b)  bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz znějících na určitou měnu, dal-li plátce platební příkaz k převodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.
(2)  Směnárenským obchodem není
a)  vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo služby odběrateli při placení za zboží nebo službu nad rámec tohoto placení,
b)  směna měn, kterou před zahájením platební transakce nabízí příjemce nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb.
(3)  Směnárenskou činností je soustavná činnost provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá v provádění směnárenských obchodů.
§ 3
Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost
Provozovat směnárenskou činnost mohou pouze
a)  banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank,
b)  spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev,
c)  směnárníci (§ 4) a
d)  Česká národní banka za podmínek stanovených zákonem upravujícím působnost České národní banky.
ČÁST DRUHÁ
SMĚNÁRNÍK
§ 4
Základní ustanovení
Směnárník je ten, kdo je oprávněn provozovat směnárenskou činnost na základě povolení k činnosti směnárníka uděleného Českou národní bankou.
§ 5
Registr směnárníků
(1)  Zřizuje se registr směnárníků, který spravuje a provozuje Česká národní banka. Registr směnárníků je veden v elektronické podobě.
(2)  Česká národní banka do registru směnárníků zapisuje
a)  u fyzické osoby obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu bydliště nebo sídla a identifikační číslo osoby,
b)  u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,
c)  datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost a
d)  datum zániku nebo odnětí povolení k činnosti směnárníka.
(3)  Jestliže žadateli nebylo před podáním žádosti přiděleno identifikační číslo osoby, poskytne je České národní bance správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.
(4)  Česká národní banka registr směnárníků uveřejňuje na svých internetových stránkách.
§ 6
Povolení k činnosti směnárníka
(1)  Česká národní banka udělí povolení k činnosti směnárníka žadateli, pokud
a)  má sídlo, obchodní závod nebo jeho část v České republice,
b)  je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby a skuteční majitelé žadatele,
c)  vedoucí osoby žadatele, které skutečně řídí provozování
Nahrávám...
Nahrávám...