dnes je 23.7.2024

Input:

3/2017 F.z., Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

3/2017 F.z., Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
DODATEK č. 1
k pokynu GFŘ D-29
- k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
 
Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22
 
Sekce metodiky a výkonu daní
 
 
V Praze
 
Č. j.: 26 878/17/7100-20118-012287
Pokyn GFŘ č. D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100- 20116-050484, ze dne 8. 8. 2016 se v návaznosti na nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 a potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), pro vybrané skutkové stavy mění takto:
1)  Kapitola „II. 2. Meritorní posouzení - prvotní úvaha”, část „II. 2. A. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů”, bod č. 5 první věta vypuštěno slovo: „hlášení”.
2)  Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí”, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod”:

Odstavec [posouzení] doplněna nová poslední věta: „V případě ospravedlnitelných důvodů č. 15 a 16 níže uvedené tabulky se tyto body ospravedlnitelných důvodů uplatní přednostně.”
3)  Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí”, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod”:
„Ospravedlnitelný důvod”.”
4)  Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí”, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod”:

Tabulka „Ospravedlnitelných důvodů” je rozšířena o nové důvody č. 11 až 17.
 
Bod
Ospravedlnitelný důvod
Procentuální ohodnocení
11.
U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo maximálně ke dvěma pochybením vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u pokut stanovených dle § 101 h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
100%
12.
U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty vdaném kalendářním roce pouze k jednomu pochybení vztahujícímu se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 u pokuty stanovené dle § 101 h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
100%
Nahrávám...
Nahrávám...